Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/688
Title: Synteza i właściwości porowatych układów cynofosforanowych
Other Titles: Synthesis and properties of porous tin phosphate systems
Authors: Półrolniczak, Paulina
Advisor: Kowalak, Stanisław. Promotor
Keywords: Porowate sita molekularne
Porous molecular sieves
Materiały mezoporowate
Mesoporous materials
Materiały SnAlPO
SnAlPO materials
Fosforan cyny
Tin phosphate
Synteza
Synthesis
Issue Date: 3-Dec-2010
Abstract: Przedstawiona praca dotyczy syntezy i charakteryzacji fizykochemicznej (ze szczególnym uwzględnieniem właściwości katalitycznych) porowatych materiałów cynofosforanowych. W pierwszej części skoncentrowano się na otrzymaniu mezoporowatych cynofosforanów z zastosowaniem syntez hydrotermalnych, zol-żel, a także metody replikowania z użyciem twardych templatów. Uzyskano produkty wykazujące obecność uporządkowanego systemu mezoporów, jednak obróbka termiczna, mająca na celu usunięcie organicznych środków porotwórczych powodowała degradację uporządkowania. Mimo braku uporządkowania materiały zachowywały mezoporowaty charakter, znaczną powierzchnię właściwą oraz wąski zakres rozmiaru porów. Uporządkowane mezoporowate cynofosforany o strukturze heksagonalnej i stabilności termicznej sięgającej 550˚C otrzymano na drodze replikowania z zastosowaniem twardych templatów, takich jak SBA-15 i mezoporowaty węgiel CMK-3. Przeprowadzone testy katalityczne wykazały obecność w otrzymanych materiałach kwasowych centrów aktywnych oraz brak centrów redoks (nie zaobserwowano aktywności w reakcjach utleniania). Druga część pracy koncentrowała się wokół syntezy krystalicznych, mikroporowatych analogów AlPO4-5 o strukturze AFI. Do materiału AlPO4-5 wprowadzono zwiększające się ilości cyny, aż do poziomu nie tworzącego fazy krystalicznej. Istotną nowością tej serii badań było użycie zarówno cyny czterowartościowej (opisywanej w literaturze), jak i dwuwartościowej (dotąd nie badanej), a także systemu zawierającego ekwimolarne proporcje obu źródeł cyny.
Presented thesis was focused on the synthesis and characterization (particularly catalytic properties) of porous tin phosphate materials. First part refers to obtaining mesoporous tin phosphates with the aid of hydrothermal syntheses, sol-gel and nanocating with hard templates. The obtained products exhibit ordered mesoporous system but the ordering of the mesoporous structure deteriorated markedly after thermal treatment. Thermal treatment was necessary to remove structure directing agents. Despite that, all products exhibit mesoporosity with high surface areas and narrow pore size distributions. Ordered mesoporous tin phosphates with hexagonal structure and thermal stability up to 550˚C were synthesized via nanocasting route with hard templates such as SBA-15 and mesoporous carbon CMK-3. All the obtained samples exhibit catalytic acid active sites and do not show redox properties (no activity in the oxidation reactions). The second part of presented study was the syntheses of crystalline, microporous AFI structured AlPO4-5 analogs. The rising amounts of tin was introduced to AlPO4-5 material until amorphous material was obtained. Significant novelty of this part of the study was the use of tetravalent tin (presented in literature) and divalent tin (not yet presented) and the system containing both valence states together.
Description: Wydział Chemii: Pracownia Sit Molekularnych
URI: http://hdl.handle.net/10593/688
Appears in Collections:Doktoraty (WCH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PÓŁROLNICZAK PAULINA.pdf
  Restricted Access
3.55 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.