Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/6883
Title: CZESŁAWA ZNAMIEROWSKIEGO KONCEPCJA WŁADZY JAKO ŁĄCZNEGO STANOWIENIA NORM
Other Titles: CZESŁAW ZNAMIEROWSKI’S CONCEPTION OF POWER AS A JOINT ENACTMENT OF NORMS
Authors: Dybowski, Maciej
Keywords: stanowienie norm
stanowienie łączne
władza
creation of norms
joint enactment of norms
political and legal power
Czesław Znamierowski
Issue Date: 2013
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75, 2013, z. 1, s. 43-56
Abstract: Celem artykułu jest wyjaśnienie związku między stanowieniem norm a władzą w świetle koncepcji stanowienia łącznego. Stanowienie łączne w ujęciu Czesława Znamierowskiego skutkuje powstaniem nieindywidualnych norm generalnego zakazu. Zaproponowane zostaną trzy interpretacje tego, czym są takie normy. Interpretacje te posłużą uwypukleniu właściwości stanowienia łącznego oraz wyjaśnią, dlaczego stanowienie łączne ułatwia zrozumienie władzy. Na zakończenie przedstawione zostanie ujęcie władzy jako stosunku między partnerami stanowienia łącznego z krótką refleksją na temat jego przydatności.
***This paper aims to explain the relationship between power and the creation of norms, based on the conception of a joint enactment of norms developed by Czesław Znamierowski. The joint enactment is supposed to result in non-individual norms of general prohibition. Three interpretations of such norms have been developed in order to shed light on some power-related issues. It is further claimed that political and legal power can be explained in terms of a joint enactment of norms.
URI: http://hdl.handle.net/10593/6883
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2013, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05. MACIEJ DYBOWSKI RPEiS 1-2013.pdf362.75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.