Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/780
Title: Funkcjonowanie organizacji mniejszości polskiej w systemie politycznym Białorusi w latach 1987-2008
Other Titles: The functioning of the Polish minority organizations in the political system of Belarus in 1987-2008
Authors: Mikołajczak, Stanisław
Advisor: Kosman, Marceli. Promotor
Keywords: Organizacje mniejszości polskiej na Białorusi
Polish minority organizations in Belarus
Issue Date: 27-Dec-2010
Abstract: Dysertacja próbuje udzielić odpowiedzi na pytanie: Jaką rolę organizacje mniejszości polskiej odegrały w procesie odrodzenia narodowego Polaków na Białorusi w latach 1987-2008? Analizowane zjawisko ma charakter wieloaspektowy i nie wszystkie jego elementy są dla rozprawy jednakowo istotne. Odrodzenie narodowe, rozumiane jako proces rekonstrukcji komponentów kojarzonych z pojęciem narodu (język, kultura i świadomość narodowa) poddanych przez pewien czas pod działanie określonych czynników wynaradawiających, pozostaje w sferze zainteresowań badaczy różnych dyscyplin naukowych: demografów, etnografów, historyków, językoznawców oraz socjologów. Dla pracy najważniejsze znaczenie ma aspekt politologiczny sprowadzony do wszechstronnej analizy instytucjonalnych form penetrowanego zjawiska. W centrum uwagi znajdują się wszystkie polskie organizacje, nie tylko absorbujący najwięcej miejsca Związek Polaków na Białorusi wraz z szeregiem stowarzyszeń przy nim afiliowanych, ale również struktury poprzedzające powstanie ZPB, te które narodziły się w wyniku jego rozłamu oraz inicjatywy niezależne. Tworzą one pewien specyficzny subsystem grup interesu, stanowiącego z punktu widzenia dysertacji ważny kontekst, systemu politycznego Białorusi - odgrywają w nim określoną rolę, wpływają na otoczenie społeczne, w którym funkcjonują i same też ulegają różnym wpływom.
Dissertation tries to give answer to question: What part had the Polish minority organizations played in process of Polish national rebirth in Belarus 1987-2008? This phenomenon has multiform character, and not all elements of its are similarly important. National rebirth, understand as process of reconstruction components associated with conception of nation (language, culture, and national consciousness) subjected to influence of denationalizing factors for some time, is in the sphere of interest many scientists: demographers, etnographers, historians, linguists, and sociologists. Politological aspect or comprehensive analysis of institutional forms of described phenomenon is of importance. This dissertation characterizes all Polish organizations, not only the Association of Poles in Belarus together with affiliated associations, but also frameworks previous to creation of APB, which had come into being after the divisions in this organization, and other initiatives. They compose a specific subsystem of interest groups, and play an important part in Belarus’s political system.
Description: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/780
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stanisław Mikołajczak, Funkcjonowanie organizacji mniejszo….pdf
  Restricted Access
7.42 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.