Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/7914
Title: Kultura studiowania w przestrzeni sieci. Teoria, badania i interpretacje
Other Titles: Learning culture in the web space. Theory, research and interpretations
Authors: Kuźmicz, Krzysztof
Advisor: Skrzydlewski, Wojciech. Promotor
Keywords: Edukacja wirtualna
Virtual education
Kształcenie zdalne
Distance education
e-learning
Kultura
Culture
Sieć
Network
Społeczeństwo
Society
Issue Date: 21-Oct-2013
Abstract: W pracy przedstawiono wybrane aspekty teoretyczne oraz wyniki i interpretacje badań eksperymentalnych analizujących kulturę studiowania w przestrzeni sieci. Kultura e-studiowania została zdefiniowana jako proces dynamicznej i efektywnej influencji oraz koegzystencji czynników psychospołecznych (wymiar ludzki), materialnych (wymiar technologiczny) i organizacyjnych, realizowanej w nowomedialnej, sieciowej przestrzeni kulturowej i komunikacyjnej. Wynik (produkt) tego procesu, łączącego interaktywne i multimedialne środowisko pracy z podejściem kognitywno-konstruktywistycznym, stanowi subiektywny obraz wiedzy i kompetencji jednostki, powstały w wyniku przejęcia nowych struktur wiedzy, jak też ulepszenia i reorganizacji istniejących. Autor przeprowadził szczegółową analizę przestrzeni sieci rozpatrywaną w kategorii narzędzia wielopłaszczyznowej aktywności współczesnego człowieka, kładąc szczególny nacisk na cztery jej wymiary: komunikacyjny, kulturotwórczy, edukacyjny i dziennikarski. Dysertacja składa się z 7 rozdziałów. Wstęp zawiera podstawowe informacje i definicje dotyczące obiektu badań oraz wyjaśnia obecne w temacie pracy terminy i kategoryzacje. Przegląd literatury zawiera rozpoznanie teoretyczne przedmiotu badań. Przedstawiając przestrzeń sieci jako cyfrowe środowisko komunikacyjne, autor ukazuje oddziaływanie sieci na społeczeństwo i kulturę, ukazuje sieć w dyskursie medioznawczym, kategoryzowanym w kontekście przeszłości i teraźniejszości komunikowania medialnego, wskazuje różnice i podobieństwa nowych i starych mediów. Następnie rekonstruuje główne założenia i twierdzenia teorii kultury, osadzając w niej, a także charakteryzując, kulturę społeczeństwa sieci. Omawia edukacyjne zastosowania sieci, kierunki i formy rozwoju edukacji wirtualnej, systemy i platformy e-learningowe oraz analizuje zmiany wywołane poprzez rozwój sieci w obszarze dziennikarstwa nowych i starych mediów. W dalszej części przedstawia metodologiczne założenia pracy oraz przebieg i wyniki przeprowadzonych badań eksperymentalnych. Badania przeprowadzone zostały w latach 2008 – 2012 na dziennikarskich studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Realizowane były w czternastu grupach badawczych, na próbie o łącznej liczbie 317 osób. Złożoność przedmiotu badań implikowała konieczność równoprawnego zastosowania badań ilościowych jak i jakościowych. Badania realizowane były na specjalnie zaprojektowanej autorskiej platformie e-studiowania „Eduk@cja on-line”, przy budowie której użyto oprogramowania klasy OpenSource i Freeware (m. in. LMS/LCMS Moodle, Audacity, NVU, Gimp, LibreOffice, VirtualDub, FireFox), narzędzi autorskich (m. in. CourseLab, WBTExpress, Hot Potatoes), sprzętu elektronicznego (komputery, rejestratory audio, kamery wideo) oraz licznych materiałów źródłowych (m. in. książki i publikacje naukowe, materiały dziennikarskie, dokumenty elektroniczne itd.). Badając i opisując właściwości kultury studiowania w przestrzeni sieci autor wskazuje rolę i znaczenie czynników psychospołecznych, materialnych i organizacyjnych w e-learningu, szkicuje obraz pozwalający na poznanie i zrozumienie fenomenu sieci oraz jej edukacyjno-kulturowych i komunikacyjnych znaczeń i zastosowań. Całość zamyka rozdział podsumowujący, w którym przedstawiono wnioski ogólne oraz wnioski szczegółowe z przeprowadzonych badań teoretycznych i eksperymentalnych, a także zasygnalizowano zasadność prowadzenia dalszych badań dotyczących kultury studiowania w przestrzeni sieci.
This Ph.D. Thesies presents selected theoretical aspects, research results and interpretations of experimental surveys analysing the learning culture in the Web space. E-learning culture was defined as a process of dynamic and effective influence and also coexistence of psychosocial (in a human dimension), material (technological dimension) and organisational considerations. This proces is implemented and realized in cultural and communication space of new network media. The result of this process interlock interactive and multimedia environment with cognitive-constructivisic approach. It comprise a subjective view of knowledge and competence of individuals, which ensue by the repossession of new knowledge structures, as well as to improve and retool those which already exists. Author of this work made the detailed analysis of network space considered on grounds of multidimensional acitivities of modern human being. In the same time he focused on four dimentions: communication, culture, education and journalism. The dissertation is composed of seven chapters. In the introduction reader can find basic information and definitions of main target of research.. It also explains its terms and categorizations which are used in this work. Additionally the review of the literature includes the theoretical recognition and identification of the subject of study. Author shows that network space is kind of digital communication environment which has an influence on society and culture. He presents also that the Web exists in media discourse contextualised on past and present tactics of communication by media indicates the differences and similarities of new and old media. Furthermore he embed and characterize culture of network society by reconstruction of following assumptions and assertions of theory of culture. He elaborates how the Web, directions and forms of development of virtual education systems and e-learning platforms can be educational usefull as well as he tries to analise changes brought by the development of network in the area of new and old media journalism. In the fifth, sixth and seventh chapters it is shown methodology and also a process and results of conducted experimental surveys. Research was conducted in 2008 - 2012 at journalism full-time and part-time courses at University of Lower Silesia in Wrocław. In the exploration took 317 people in fourteen groups. Author had to apply equal rights of quantitative and qualitative research because of the complexity of the object of study. Surveys were realized on a e-learning platform, called "educ@tion on-line", which was designed by author of this Thesies. To create this platform he used Open Source and Freeware software (for example: LMS / LCMS Moodle, Audacity, NVU, Gimp, LibreOffice, VirtualDub, FireFox) authorical tools (CourseLab, WBTExpress, Hot Potatoes, among others), electronic equipment (computers, audio recorders, video cameras) and many of source materials (books and scientific publications, journalistic materials, electronic documents, etc.).
Description: Wydział Studiów Edukacyjnych: Zakład Technologii Kształcenia
URI: http://hdl.handle.net/10593/7914
Appears in Collections:Doktoraty (WSE)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praca doktorska - K. Kuźmicz.pdf
  Restricted Access
41.73 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.