Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/7917
Title: Doświadczenia polskich emigrantek na niemieckim rynku pracy. Studium socjopedagogiczne
Other Titles: The experiences of Polish female emigrants on the German labour market. A socio-pedagogical study
Authors: Kalkowska, Magda
Advisor: Piorunek, Magdalena. Promotor
Keywords: Emigracja zarobkowa
Emigration for economic reasons
Polskie emigrantki na niemieckim rynku pracy
Polish female emigrants on the German labour market,
Transnacjonalizacja kariery
Trans-nationalization of a career
Kariera zawodowa kobiet
Professional career
Issue Date: 21-Oct-2013
Abstract: Przedmiotem rozprawy uczyniono zagadnienia związane z funkcjonowaniem polskich emigrantek w Niemczech ze szczególnym uwzględnieniem sfery rynku pracy. Zasadniczym celem przeprowadzonych badań było scharakteryzowanie sytuacji i doświadczeń zawodowych Polek podejmujących długookresową emigrację do Niemiec w trzech perspektywach czasowych. Szczególną uwagę skoncentrowano na okresie odnoszącym się do życia kobiet za granicą. Ponadto formułując problemy badawcze uwzględniono wybrane aspekty sytuacji Polek przed emigracją oraz ich plany życiowe. Problemem głównym analiz własnych stało się pytanie o doświadczenia polskich emigrantek związane z przebiegiem życia społeczno-zawodowego w Niemczech, z uwzględnieniem przyczyn i okoliczności ich emigracji z Polski oraz dalszych planów życiowych. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z kontekstowym zastosowaniem metody indywidualnych przypadków. Doświadczenia polskich emigrantek wskazują na zasadniczo harmonijne funkcjonowanie zawodowo-rodzinne respondentek. Kobiety dobrze odnalazły się na niemieckim rynku pracy, stosownie do swoich możliwości i predyspozycji zawodowych. Docenić należy wielką rolę integracji jako dominującą strategię akulturacji. Diagnozowana polska społeczność imigracyjna osiągnęła względną stabilizację. Zdiagnozowano występowanie nowoczesnych, jak i ponowoczesnych wzorców kariery zawodowej. Wyniki badań osadzone w kontekście teoretycznym pozwoliły na przedstawienie rekomendacji dla praktyki pedagogicznej. W pracy wykorzystano dostępną literaturę przedmiotu polsko- i niemieckojęzyczną.
The object of this dissertation are issues connected with the functioning of Polish female emigrants in Germany, taking the sphere of labour market into special consideration. The basic aim of the conducted research was to characterize the situations and professional experiences of Polish women undertaking long-term emigration to Germany in three temporal perspectives. Special focus was put on the time period referring to women's life abroad. Moreover, while forming the research problems, chosen aspects of Polish women's situation before emigration and their life plans were considered. The main issue of the author's own analyses was asking questions about the experiences of Polish female emigrants connected with the course of their socio-professional life in Germany, taking into account the reasons and circumstances of their emigration from Poland and further life plans. The research was conducted using a diagnostic poll method with contextual application of individual case method. The experiences of Polish female emigrants indicate a generally harmonious professional-family functioning of the respondents. The women felt fulfilled on the German labour market, according to their abilities and professional predispositions. The great role of integration as a dominating strategy of acculturation should be appreciated. The diagnosed Polish immigration community achieved relative stability. The occurrence of modern, as well as postmodern models of professional career was diagnosed. The research results set in a theoretical context allowed to present a recommendation for pedagogical practice. In the dissertation available Polish- and German-language reference books were used.
Description: Wydział Studiów Edukacyjnych
URI: http://hdl.handle.net/10593/7917
Appears in Collections:Doktoraty (WSE)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozprawa doktorska_Magda Kalkowska.pdf
  Restricted Access
3.47 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.