Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/8123
Title: Polityczne uwarunkowania relacji ekonomicznych między krajami rozwijającymi się i byłymi metropoliami
Other Titles: Political conditions of economic relations between developing countries and former metropolises
Authors: Cambinda, Rafael
Advisor: Budnikowski, Tomasz. Promotor
Keywords: handel międzynarodowy
international trade
warunki wymiany handlowej
terms of trade
kraje rozwijające się
developing countries
wzrost zubożający
immiserizing growth
Issue Date: 4-Nov-2013
Abstract: Analizując polityczne uwarunkowania relacji gospodarczych między krajami rozwijającymi się i byłymi metropoliami autor wyróżnia dwa okresy: pierwszy bezpośrednio po uzyskaniu niepodległości i następujące po nim stadium pewnej lecz trudno osiąganej stabilizacji. Autor stawia tezę, że o ile proces uzyskiwania niepodległości przez te kraje w aspekcie politycznym uznać należy za w pełni pozytywny, to zastrzeżenia budzą następstwa ekonomiczne. Strukturalnym problemem okazuje się niekorzystna struktura ich eksportu pogłębiająca i tak niekorzystne kształtowanie się warunków wymiany ( terms of trade ). Dogłębna jednak analiza pokazuje jednoznacznie, że zwiększa się grupa, w których miejsce dominującego towaru eksportowego zajmują już nie towary rolne, i surowce lecz artykuły przemysłowe. Nie zmienia to jednak w niczym faktu, iż kluczowym problemem jest bez wątpienia bardzo ograniczona paleta towarów jakie kraje te są w stanie sprzedawać na światowych rynkach. Relatywnie niewielkie dochody eksportowe limitują w poważnym stopniu możliwości importowe, co z kolei w poważnym stopniu ogranicza zakres inwestycji warunkujących niezbędny rozwój przemysłu przetwórczego. Na tym tle dokonano weryfikacji teorii sekularnego pogarszania się warunków wymiany handlowej ( terms of trade ) oraz negatywnego wpływu wahań wolumenu eksportu na wzrost gospodarczy. W podsumowaniu, w oparciu o analizę kształtowania się warunków wymiany ( terms of trade), zarysowano prawdopodobne tendencje rozwojowe jakie czekają te kraje w nadchodzących latach.
Analysing political conditions of economic relations between developing countries and former metropolises, the author distinguishes two periods: the first one directly after regaining the independence and the stage of stabilization following after it, which is steady but difficult to reach. The author puts the thesis, while the process of regaining the independence by these countries in a political aspect should be acknowledged as fully positive, there are some reservations concerning economic consequences. Unprofitable structure of their export, deteriorating existing disadvantageous development of terms of trade, turns out to be a structural problem. However, thoroughgoing analysis shows unambiguously that increases the group in which the place of dominant export goods are no longer for agricultural goods and raw materials but for industrial goods. After all, it doesn’t change the fact that the crucial problem is, without doubt, a very restricted volume of goods, which these countries are able to sell on the world markets. Relatively little export income, limits import possibilities in a considerable degree and then it significantly limits the range of investments concerning indispensable development of food-processing industry. In this area, the verification of the secular deteriorating terms of trade theory was made and the negative influence of fluctuations of export volume on economic growth was shown. In a summary, on the basis of the analysis of shaping terms of trade, probable developing tendencies for incoming years in these countries were outlined.
Description: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/8123
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PRACA DOKTORSKA 16.07.2013.pdf
  Restricted Access
2.64 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.