Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/8350
Title: Pluralizm medyczny w społecznościach tubylczych Meksyku. Na przykładzie opieki nad zdrowiem reprodukcyjnym kobiet u Indian Purhépecha.
Other Titles: Medical pluralism of indigenous communities in Mexico. The case of health care in female reproductive health among Purhépecha Indians.
Authors: Wądołowska, Anna Helena
Advisor: Penkala Gawęcka, Danuta. Promotor
Keywords: pluralizm medyczny
medical pluralism
zdrowie reprodukcyjne
reproductive health
ludność tubylcza
indigenous peoples
sprawczość
agency
Meksyk
Mexico
Issue Date: 12-Nov-2013
Abstract: Przedmiotem pracy jest zjawisko współwystępowania różnych tradycji medycznych na obszarach zamieszkałych przez ludność tubylczą we współczesnym Meksyku, a w szczególności u Indian Purhépecha. Koncentruję się na wybranych przejawach tego zjawiska, a mianowicie na opiece nad zdrowiem reprodukcyjnym kobiet. Celem rozprawy jest przedstawienie różnych form opieki medycznej nad zdrowiem reprodukcyjnym dostępnych Indiankom Purhépecha oraz czynionych przez nie wyborów. Analizuję wpływ instytucji państwowych i establishmentu biomedycznego na medycynę komplementarną i alternatywną oraz związane z nimi relacje władzy. Przedstawiam również stosunki między współwystępującymi typami medycyny, wraz z kontekstem historycznym i etnicznym omawianych procesów. Stawiam sobie za zadanie analizę czynników warunkujących pozycję różnych form opieki zdrowotnej w społecznościach indiańskich oraz stosunku do nich tej ludności. Interesują mnie szczególnie motywy decyzji dotyczących leczenia dolegliwości związanych ze zdrowiem reprodukcyjnym, a także strategie poszukiwania pomocy. Stosuję koncepcję sprawczości, która opisuje jednostki jako zdolne do autonomicznego działania w ramach istniejącej struktury społecznej, do zrozumienia wyborów rodzaju opieki medycznej nad zdrowiem reprodukcyjnym. Moją analizę opieram przede wszystkim na badaniach etnograficznych, które prowadziłam w Regionie Indian Purhépecha.
The subject of the thesis is the phenomenon of coexistence of different medical traditions in the areas inhabited by indigenous peoples in contemporary Mexico, particularly the Purhépecha Indians. I have focused on selected aspects of the phenomenon, i.e. health care in female reproductive health. The purpose of the thesis is to describe different forms of reproductive health care available for Purhépecha women, as well as their choices as which type of medical specialist to consult. I have analyzed the impact of the State institutions and the biomedical establishments on complementary and alternative medicine and some power relations related to their influence. I have presented the relationships between the coexisting medical traditions, including a description of the ethnic and historical context of these processes. My aim has been to analyze the factors which determine the position of the different forms of health care in indigenous communities, as well as the attitudes of this population towards them. I am particularly interested in health seeking behavior in reproductive health ailments. To understand these I have used the concept of agency which describes the individual as capable of autonomous action within the existing social structure. My analysis is primarily based on my ethnographic research which was conducted in the Purhépecha Region.
Description: Wydział Historyczny
URI: http://hdl.handle.net/10593/8350
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praca Doktorska, A.Wadolowska.pdf6.14 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.