Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/836
Title: Ontologia IV RP – tragedia grecka
Authors: Rosicki, Remigiusz
Keywords: Ontologia polityczna
Political ontology
Polityka
Politics
Teoria polityki
Theory of politics
Polityczna dominacja
Political domination
Konflikt polityczny
Political conflict
Działania polityczne
Political action
Wizja państwa
State vision
Issue Date: 2010
Publisher: UMCS
Citation: R. Rosicki, Ontologia IV RP – tragedia grecka, w: E. Nowak, D. Litwin – Lewandowska (red. nauk.), Władza i przywództwo polityczne w demokracji, wyd. UMCS, Lublin 2010, s. 153 – 167.
Abstract: Przedmiotem naszych rozważań była ontologia tzw. IV RP, jednakże należy podkreślić, że była ona jedynie pretekstem do przedstawienia pewnego ujęcia stosunków politycznych. Autor opowiada się za konfliktowym ujęciem stosunków społecznych, aczkolwiek nie w tak radykalnej formie jak w przypadku ujęć marksistowskich, co wynika głównie z analizy kategorii polityczności. Polityczność została wyodrębniona od innej kategorii czyli polityki. Z powyższej analizy wynika, że polityczność jest pierwotna wobec samej polityki. W artykule próbowano uzasadnić konieczność ontologicznego zakreślenia pojęcia polityczności w celu wskazania naturalnych skłonności człowieka w życiu społecznym, a wiec i politycznym. Żądza władzy, dominacja i konfliktowość relacji społecznych wynikają z podstaw biologicznych i psychologicznych zachowań człowieka. Elementy te należy uznać za konstytuujące polityczność, a więc i wpływające na politykę. Polityka to bardziej zinstytucjonalizowana aktywność człowieka w życiu społecznym, powstała w wyniku uzyskania przez decydentów możliwości realizacji funkcji rządzenia, które B. Russell podzielił na negatywne i pozytywne. Należy podkreślić, że pluralistyczna wizja polityki reprezentowana m.in. przez liberalne ujęcia jest mało realna, aczkolwiek możliwa do prezentowania. Przy czym będzie ona jedynie elementem teatru politycznego, wpisującego się w role prezentowane przez uczestników życia politycznego. Wynika to m.in. z funkcji konfliktu w polityce. Konflikt jest skutecznym mechanizmem mobilizującym uczestników życia politycznego, ponadto wpływa na aktywizację jego obserwatorów. IV RP, jako pewien pryzmat działalności określonej grupy politycznej, odnosiła się do chęci dokonania przeobrażeń w ładzie społecznym i politycznym. Dotyczyła, także zmian o charakterze konstytucyjnym, co miałoby uwiarygodnić jej nazwę – zapewne nie na poziomie formalnym ale na poziomie zakresu zmian ustrojowych. Siły polityczne do zmian owego porządku okazały się nie wystarczające, a konfliktowa scena polityczna spowodowała przedterminowe wybory do Sejmu i Senatu.
URI: http://hdl.handle.net/10593/836
ISBN: 978-83-227-3165-9
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ontologia IV RP – tragedia grecka.pdf483.41 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.