Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/838
Title: Księdza Aleksandra Woźnego koncepcja dziecięctwa duchowego
Other Titles: Aleksander Woźny’s concept of spiritual childhood
Authors: Mueller, Wojciech
Advisor: Hadryś, Jacek. Promotor
Keywords: dziecięctwo duchowe
spiritual childhood
umniejszenie
diminishing
dyspozycyjność
spirit of availability
naśladowanie Chrystusa
imitation of Christ
zawierzenie Matce Boga
entrusting to the Mother of God
Issue Date: 21-Jan-2011
Abstract: Praca doktorska ma przedstawić dziecięctwo duchowe, jako pewną koncepcję - propozycję rozwoju życia wewnętrznego dla każdego człowieka wierzącego, dążącego do świętości, do zjednoczenia z Bogiem w miłości, które było przede wszystkim „drogą” samego ks. A. Woźnego. Dziecięctwo duchowe ukształtowane w nim samym, zostało uwarunkowane całym jego życiem, wieloma faktami, w których zawierają się zasadnicze cechy duchowości oddania Panu Bogu wszystkiego: swojej woli, rozumu, nędzy i grzechów, darów nadprzyrodzonych, zawierzenia mu całego swojego życia, w duchu dyspozycyjności, umniejszania poprzez naśladowanie Jezusa i zawierzenie siebie Matce Bożej, a jednocześnie realizowana przez konkretne środki: modlitwę, życie sakramentalne, ascezę. Biblijną przesłankę duchowości dziecięctwa duchowego stanowią słowa Chrystusa: „Kto nie przyjmuje Królestwa Bożego jak dziecko nie wejdzie do niego” (Mk 10, 15). Jest to zatem postawa świadomości własnej niewystarczalności, przy jednoczesnym otwarciu i zaufaniu oraz zawierzeniu Bogu jako Ojcu. To zjednoczenie, jako istota i cel życia chrześcijańskiego, ostatecznie zakłada świętość i zjednoczenie z Chrystusem, które może być realizowane na różne sposoby i przejawiać się we wszystkich aspektach życia uwzględniając specyfikę każdego powołania, które sprowadza się do doskonałego upodobnienia się do Chrystusa (2 Kor 3.18) (KK 50).
The purpose of the PhD thesis is to present spiritual childhood, as a certain concept - a proposal for the development of the inner life for every believer, pursuing holiness and union with God in love, which was primarily the “path” of Rev. A. Woźny. Spiritual childhood was shaped itself in him. It was conditioned throughout his life by many facts, which contain the essential features of spirituality through giving everything to God: his will, intellect, misery and sin, supernatural gifts, entrusting to God all his life, in a spirit of availability, diminishing through the imitation of Jesus and entrusting himself to the Mother of God, while carried out by specific means: prayer, sacramental life, asceticism. The Biblical condition of spiritual childhood is found in the words of Christ: "Truly I tell you, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it" (Mk 10:15). It is thus an awareness of one’s own inadequacy, while simultaneously being open and trusting as well as entrusting God as Father. This union, as the essence and purpose of the Christian life, eventually implies holiness and union with Christ, which can be realized in different ways and manifests itself in all aspects of life taking into account the specificities of each calling, which leads to a perfect likeness of Christ (2 Cor. 3.18) (CC 50).
Description: Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu: Zakład Teologii Moralnej i Duchowości
URI: http://hdl.handle.net/10593/838
Appears in Collections:Doktoraty 2010-2020 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/
Doktoraty (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KSIĘDZA ALEKSANDRA WOŹNEGO KONCEPCJA DZIECIĘCTWA DUCHOWEGO.pdf1.49 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.