Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/8384
Title: Zbieg egzekucji w sądowym i administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym
Other Titles: Joinder of execution in judicial execution and in enforcement proceedings in administration
Authors: Olszanowski, Jan
Advisor: Grzegorczyk, Paweł. Promotor
Keywords: egzekucja sądowa
judicial execution
egzekucja administracyjna
execution of administration procedure
zbieg egzekucji
joinder of execution
postępowanie egzekucyjne w administracji
enforcement proceedings in administration
dłużnik
debtor
Issue Date: 14-Nov-2013
Abstract: Przedmiotem pracy jest próba analizy instytucji zbiegu egzekucji. Zbieg egzekucji to sytuacja, w której co najmniej dwa organy egzekucyjne skierują egzekucję do tego samego składnika majątku biernego podmiotu egzekucji. Celem unormowań dotyczących zbiegu egzekucji jest rozstrzygnięcie, który z organów egzekucyjnych powinien prowadzić łącznie dalszą egzekucję. Zasadniczym celem opracowania było ukazanie sposobów eliminacji zbiegu egzekucji. W polskim systemie prawnym egzekucja może być prowadzona w ramach postępowania administracyjnego lub postępowania cywilnego. Zbieg egzekucji jest rozstrzygany z mocy prawa albo na mocy orzeczenia sądu. W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej eliminacja zbiegu egzekucji następuje na podstawie postanowienia sądu, w okręgu którego wszczęto egzekucję. Zbieg egzekucji sądowych i zbieg egzekucji administracyjnych rozstrzygane są z mocy prawa. Nie jest wówczas konieczne podejmowanie stosownej decyzji przez sąd. Tak kodeks postępowania cywilnego, jak i ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przewidują także postępowanie zabezpieczające. Orzeczenie wydane w takim postępowaniu może podlegać wykonaniu w drodze egzekucji. Zwrócono także uwagę na problematykę zbiegu egzekucji i zabezpieczenia.
The object of this study is to analyze the institution of the joinder of execution in civil procedure and in administration procedure. Joinder of execution should be understood as the situation when at least two competent authorities carry out the enforcement proceedings against the same subject matter of execution. Function of the proceedings concerning joinder of execution consist in adjudicating which authority is competent for carrying out execution proceedings. The main aim of the study was to show means of elimination of the joinder of exexution. In polish legal system execution proceedings carry out in civil procedure or administrative procedure. Joinder of execution is eliminated by virtue of the judicial decision or by the virtue of law. In case of joinder of judicial execution and execution of administration procedure is eliminated by district court in the area of which the execution was initiated. Joinder of the judicial executions and joinder of execution of administration procedure are eliminated by virtue of law. It is not necessary to take decision by court. Both Civil Code Procedure and Enforcement Proceedings in Administration Act provide also proceedings to secure claims. Ruling passed in proceedings to secure claims may be subject to implementation by the means of execution. Attention was drawn to problems of joinder of execution and proceeding to secure claims.
Description: Wydział Prawa
URI: http://hdl.handle.net/10593/8384
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozprawa doktorska - Jan Olszanowski.pdf
  Restricted Access
1.86 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.