Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/839
Title: Wyobraźnia metaforyczna i jej przejawy w myśli o muzyce i twórczości kompozytorskiej. Koncepcje Pierre’a Schaeffera, Raymonda Murraya Schafera i Gérarda Griseya
Other Titles: Metaphoric Imagination and its Manifestations in Musical Thought and Output. The Ideas of Pierre Schaeffer, Raymond Murray Schafer and Gérard Grisey.
Authors: Schreiber, Ewa
Advisor: Golianek, Ryszard, Daniel. Promotor
Keywords: estetyka muzyki
aesthetics of music
metafora
metaphor
wyobraźnia metaforyczna
metaphoric imagination
muzyka współczesna
contemporary music
Issue Date: 24-Jan-2011
Abstract: Praca stanowi wkład w muzykologiczne badania nad metaforą. Jej celem jest przybliżenie pojęcia wyobraźni metaforycznej w kontekście recepcji dwudziestowiecznych teorii metafory w muzykologii, a także wskazanie przejawów tego typu wyobraźni w koncepcjach wybranych kompozytorów XX wieku: Pierre‘a Schaeffera, Raymonda Murraya Schafera i Gérarda Griseya. Rozdział pierwszy zawiera chronologiczny przegląd teorii metafory, rozwijanych w ramach filozofii, estetyki, poetyki i językoznawstwa. W rozdziale drugim przedstawione są najważniejsze problemy związane z tematyką metafory w muzykologii, takie jak status nauki o muzyce i analizy muzycznej, refleksja nad znaczeniem i ekspresją muzyczną czy zagadnienia związane z przestrzennym i kinestetycznym traktowaniem muzyki. Analiza tekstów trzech kompozytorów zamieszczona w trzeciej części pracy pozwala scharakteryzować metafory, które wpłynęły na ich wyobraźnię twórczą i postawę estetyczną. Refleksja każdego z twórców skupiona jest wokół centralnej przenośni, jaką jest przedmiot dźwiękowy (Schaeffer), pejzaż dźwiękowy (Schafer) oraz organizm dźwiękowy (Grisey). Ostatni rozdział zawiera także analizy wybranych utworów.Wnioski uzyskane w wyniku analizy i porównania trzech koncepcji kompozytorskich mogą stanowić nie tylko ważny wkład w rozwijającą się intensywnie naukę o metaforze, ale także dostarczyć nowych narzędzi do badań muzyki współczesnej.
The dissertation makes a contribution to the musicological research on metaphor. Its point is to analyze the concept of metaphoric imagination in the context of twentieth-century theories of metaphor applied to musicology and to reveal the aspects of such imagination in the ideas of twentieth-century composers: Pierre Schaeffer, Raymond Murray Schafer and Gérard Grisey. The first chapter consists of the chronological review of metaphor theories developed as a part of philosophy, aesthetics, poetics and linguistics. The most important problems concerning metaphor in musicology, such as the status of music theory and musical analysis, musical meaning and expression, musical space and movement, are defined in the second chapter. The analysis of the composers’ treatises and opinions comprised in the third chapter enabled the author to characterize the metaphors which influenced their creative imagination and aesthetic approach. The ideas of the artists are focused on the particular metaphors: of the sonorous object (Schaeffer), the soundscape (Schafer) and the sound organism (Grisey). The last chapter includes the analysis of the chosen works.Conclusions drawn from the comparative analysis of the three ideas may serve as an essential contribution to the flourishing research into metaphor and can also provide the new devices in the research on contemporary music. Streszczenie pracy w języku polskim
Description: Wydział Historyczny: Katedra Muzykologii
URI: http://hdl.handle.net/10593/839
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PracaDoktorskaEwaSchreiber.pdf
  Restricted Access
5.65 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.