Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/856
Title: REGUŁY PRAWNE Z PERSPEKTYWY DOCIEKAŃ FILOZOFICZNYCH
Other Titles: LEGAL RULES FROM THE PERSPECTIVE OF PHILOSOPHICAL INVESTIGATIONS
Authors: Brożek, Bartosz
Zyzik, Radosław
Keywords: Kierowanie się regułą
Rule-following
Wittgenstein
Wittgenstein
Ontologia prawa
Legal ontology
Normatywność
Normativity
Issue Date: 2010
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 2, s. 113-132.
Abstract: Celem eseju jest próba odpowiedzi na pytanie, czy analizy „kierowania się regułą”, zawarte w Dociekaniach filozoficznych Ludwiga Wittgensteina, mogą być interesujące dla filozofii prawa. W pierwszej części artykułu autorzy przedstawili własną interpretację Wittgensteinowskich uwag o kierowaniu się regułą. W części drugiej poczynione ustalenia skonfrontowali z różnymi koncepcjami prawa (Holmesa, Petrażyckiego i Harta), konkludując, że perspektywa zaproponowana w Dociekaniach filozoficznych pozwala na wyjaśnienie różnorodności definicji prawa. W części trzeciej artykułu podjęto próbę obalenia tezy, że Wittgenstein nie mówi nic o normach prawnych.
The authors aim to answer the question whether the analysis of the ‘‘rule-following’’ proposed by Ludwig Wittgenstein in his Philosophical Investigations may be of any use for legal philosophy. In the first part of the paper they present their own interpretation of Wittgenstein’s remarks. In the second part they analyse various conceptions of law (including those of Holmes, Petraz˙ycki and Hart) and conclude that the perspective offered by Wittgenstein helps to explain the diversity of the definitions of law. In the third part they make an attempt to reject the thesis that Wittgenstein says nothing of legal norms.
URI: http://hdl.handle.net/10593/856
ISSN: 0035-9629
Source: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2010, z. 2,
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2010, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09. BARTOSZ BROŻEK, RADOSŁAW ZYZIK RPEiS 2-2010.pdf116.25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.