Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/862
Title: BADANIA NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH – WYBRANE KONTROWERSJE METODOLOGICZNE
Other Titles: RESEARCH INTO SOCIAL INEQUALITIES – SELECTED
Authors: Suchocka, Renata
Keywords: struktura społeczna
social stratification
zróżnicowanie społeczne
social strata
metodologia
theoretical perspectives
Issue Date: 2010
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 1, s. 189-199
Abstract: W artykule przedstawiono wybrane kontrowersje metodologiczne dotyczące sposobów badania nierówności społecznych; omówiono dwa podejścia badawcze: podejście podmiotowe oraz przedmiotowe. Pierwsze wyróżnia określone elementy struktury społecznej, np. klasy czy warstwy, lecz na ogół pomija empiryczne wymiary nierówności, przedmiotowe z kolei charakteryzuje się stosowaniem precyzyjnych miar zróżnicowania, lecz nie odwołuje się do elementów struktury społecznej. Pojawia się zatem postulat połączenia obu tych podejść i odniesienia wskaźników zróżnicowania ekonomicznego czy społecznego do struktury klasowo-warstwowej lub klasowo-stanowej. Poza tym poruszono kwestię zrozumienia faktycznego podłoża nierówności we współczesnych społeczeństwach. Autorka zwraca uwagę na społeczny kontekst nierówności społecznych i konieczność przyjmowania ponadnarodowej optyki w badaniach socjologicznych.
The paper presents selected methodological controversies concerning the ways of investigating social inequalities. Two research approaches have been discussed: a subject-oriented and an object-oriented one. The former differentiates between certain elements of the social structure such as classes, or layers of society, leaving alone the empirical dimensions of inequality, while the latter applies very precise differentiation measures but makes no references to social structure elements. Hence a postulate to combine the two and refer the economic and social difference ratios to the class-layer or class-estate structure. The issue of understanding the actual reasons for social inequalities in modern societies is also addressed. The authoress notes the social context of social inequalities and suggests that a supranational view should be adopted when carrying out sociological studies.
URI: http://hdl.handle.net/10593/862
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WPiA)
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2010, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15. RENATA SUCHOCKA RPEiS 1-2010.pdf71.84 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.