Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/863
Title: ŚMIECI I ZAPACHY JAKO WSKAŹNIKI RÓŻNIC I NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH W KRAJOBRAZACH MIEJSKCH
Other Titles: RUBBISH AND SMELL AS DETERMINANTS OF DIFFERENCES
Authors: Schmidt, Filip
Skowrońska, Marta
Keywords: zapach
smell
śmieci
rubbish
nierówności społeczne
social inequalities
socjologia miasta
urban sociology
Issue Date: 2010
Publisher: Wydział Prawa i Administracji UAM
Citation: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 1, s. 201-216
Abstract: Celem artykuł jest pokazanie, że sposoby obchodzenia się z zapachami i śmieciami przez mieszkańców miast mogą zostać wykorzystane w socjologicznych badaniach przestrzeni miejskich i nierówności społecznych także w kontekście polskim. Zatem podejmuje on problematykę kulturowego wymiaru zapachu oraz wytwarzania śmieci i umieszcza ją w kontekście manifestacji zróżnicowań i nierówności społecznych w obszarach miejskich. Punktem wyjścia tekstu jest spostrzeżenie, że zarówno sposoby klasyfikowania i używania zapachów, jak i to, co uznaje się za śmieci, podlegało w naszej kulturze znaczącym przemianom. Bardzo ważną częścią tych przemian były walka o władzę i starania o odróżnienie się, w których wykorzystywano zapachy i bliskość lub oddalenie wobec odpadków jako element pozytywnego odróżniania się lub też piętnowania innych. Następnie podano przykłady, jak dziś śmieci (od miejsca ich usytuowania, poprzez sposób traktowania i ewentualnego przetwarzania odpadków przez ludzi i częstość kontaktów z odpadkami, aż po zawartość oraz wygląd śmietnika) oraz zapachy (które możemy odnaleźć w rożnych miastach lub poszczególnych ich dzielnicach) powiązane są ze statusem społecznym zamieszkujących je ludzi. Zwrócono też uwagę na przypadki celowego kształtowania aury zapachowej określonych miejsc lub ukrywania śmieci, co zwykle służy do nadawania ekskluzywnego charakteru określonej przestrzeni w mieście.
The aim of the paper is to demonstrate how different ways of dealing with rubbish and smell may be used in sociological studies of urban space and social inequalities. Studies of this kind are also carried out in Poland. The paper focuses on the cultural aspects of rubbish and smell, and places them in relation to the display of social differences and inequalities in urban space. The staring point of the discussion is the observation that the way in which smells are classified and used, as well as the definition of what rubbish actually is have undergone a series of historical and cultural changes. A very important element of those changes has been the struggle for power and efforts to be different than others. Smell and the distance to rubbish were used in that struggle as means of differentiation and stigmatisation. The paper provides a number of examples of how rubbish (its location, treatment, recycling, frequency of direct touch with it or its content, or even the look of the rubbish bin) and smell in different city quarters are related to the social status of the city inhabitants. Instances of an intentional creation of a scent aura of particular places as well as ways of hiding rubbish by taking it off sight in order to create an atmosphere of the exclusivity of a particular space have also been mentioned.
URI: http://hdl.handle.net/10593/863
ISSN: 0035-9629
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WPiA)
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2010, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16. FILIP SCHMIDT, MARTA SKOWROŃSKA RPEiS 1-2010.pdf575.76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.