Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/8647
Title: Ziołolecznictwo w medycynie komplementarnej Polonii argentyńskiej z prowincji Misiones. Studium z zakresu etnobotaniki medycznej
Other Titles: Phytotherapy in the complementary medicine of Polish community in Misiones, Argentina. A study within medical ethnobotany
Authors: Kujawska, Monika
Advisor: Penkala-Gawęcka, Danuta. Promotor
Keywords: antropologia medyczna
medical anthropology
rośliny lecznicze
medicinal plants
etnomedycyna
ethnomedicine
ekoregion Lasu Atlantyckiego
Atlantic Forest ecoregion
Polonia argentyńska
Polish community in Argentina
Issue Date: 28-Nov-2013
Abstract: Ziołolecznictwo w medycynie komplementarnej wśród Polonii argentyńskiej z prowincji Misiones było przedmiotem rozprawy doktorskiej. Podstawę dla pracy stanowiły badania terenowe przeprowadzone w latach 2007, 2009 i 2011 (w sumie osiem miesięcy w terenie) wśród społeczności polonijnej z północnej części prowincji Misiones w Argentynie. W trakcie badań terenowych przeprowadziłam wywiady z 94 osobami. Miały one charakter półotwarty, pogłębiony i wolnego wyliczania (free listing). Ponadto zebrałam próbki zielnikowe roślin, które oznaczyłam sama i zdeponowałam w herbarium CTES w Corrientes, Argentynie. Częścią badań terenowych był inwentarz roślin leczniczych uprawianych w ogrodach przydomowych rozmówców. Dzięki systematycznym badaniom terenowym udało mi się zastosować jakościowe i ilościowe metody analizy. W pracy opisałam kontynuacje i zmiany zachodzące w ziołolecznictwie Polonii z Misiones, sposoby zażywania leków roślinnych, dolegliwości nimi leczone, zakres mieszana roślin leczniczych z produktami nieroślinnymi oraz pochodzenie roślin leczniczych. Zebrane informacje porównałam z literaturą etnobotaniczną i etnomedyczną z obszaru polskiego i ekoregionu Lasu Atlantyckiego. Praktyki ziołolecznicze rozpatrywałam w szerszej perspektywie medycyny komplementarnej. Opisałam dokładnie choroby ludowe oraz różnych specjalistów, u których leczą się przedstawiciele Polonii w Misiones.
The role of phytotherapy in the complementary medicine among Polish community in the Argentine province of Misiones was the subject of a doctoral dissertation. The basis for the dissertation was the fieldwork conducted in the years 2007, 2009 and 2011 (a total of eight months in the field) among the Polish community inhabiting the northern part of the province of Misiones in Argentina. During field research I conducted semi-structured, in-depth and free listing interviews with 94 people. In addition, I collected samples of voucher specimens, which I identified by myself and deposited in the herbarium CTES in Corrientes, Argentina. Part of the fieldwork was the inventory of medicinal plants cultivated in respondents’ home gardens. Through systematic field research I was able to use qualitative and quantitative methods of analysis. In the dissertation I described the continuation and changes in the phytotherapy of Polish community in Misiones, modes of preparation and administration of herbal medicines, ailments treated with them, the range of medicinal plant mixtures with other natural products and modes of obtaining of medicinal plants. I compared the collected data with ethnobotanical and ethnomedical literature from Poland and the Atlantic Forest ecoregion. Practices concerning phytotherapy were described within a broader perspective of complementary medicine. I described folk illnesses and non-biomedical specialists who were attended by the representatives of Polish community in Misiones.
Description: Wydział Historyczny: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
URI: http://hdl.handle.net/10593/8647
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doktorat_Kujawska.pdf
  Restricted Access
6.85 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.