Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/8706
Title: Egzystencjalna teoria umysłu. Konstrukcja narzędzia pomiarowego
Other Titles: Existential Theory of Mind. Designing a measurement tool
Authors: Kosakowski, Michał
Advisor: Paluchowski, Władysław Jacek
Keywords: egzystencjalna teoria umysłu
existential theory of mind
myślenie teleologiczne
theological thinking
intencjonalność
intentionality
Issue Date: 3-Dec-2013
Abstract: Egzystencjalna Teoria Umysłu (EToM) jest postulowanym przez J. Berringa mechanizmem odpowiadającym za odnajdywanie znaczenia (ang. meaning) w wydarzeniach codziennego życia. Wykazano iż skłonność do dostrzegania znaczeń koreluje ze skłonnością do empatyzowania. Dotychczasowe badania skupiały się na badaniu przekonań religijnych i obejmowały osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W pracy przedstawiono tworzenie kwestionariusza mającego służyć ściśle do pomiaru funkcjonowania EToM, w populacji osob zdrowych (PETU). W skład próby badawczej weszło 189 studentów (41 mężczyzn, 148 kobiet, średnia wieku wynosiła 22 lata). W celu weryfikacji trafności teoretycznej skorelowano wyniki kwestionariusza PETU z wynikami kwestionariusza Ilorazu Empatii (EQ-40), subtelną skalą paranoi (Pa-S) kwestionariusza MMPI i łącznym wynikiem uzyskanym w serii zadań wymagających myślenia analitycznego. Uzyskano słaby istotny statystycznie dodatni związek wyników PETU z wynikami EQ-40 (rho = 0,25, p < 0,05), zgodnie z założeniami teoretycznymi. Analiza czynnikowa kwestionariusza wykazała istnienie jednego czynnika. Wartość α Cronbacha wyniosła 0,78, co można uznać za wartość akceptowalną.
Existential Theory of Mind (EToM) is a mechanism responsible for preceiving meaning in daily life events, proposed by J. Berring. It has been shown that a tendency to percieve meaning correlates with tendency to empathise. Hitherto, studies were focused on the research of religious beliefes and included surveys done on people with autism-spectrum disorders. The paper presents an attempt to create a questionnaire designed for measurement of ETOM in neurotypical samples (PETU). The study sample consisted of 189 students (41 male and 148 female, mean age = 22 yo). In order to verify theoretical validity, PETU scores were correlated with Empathy Quotient (EQ-40) scores, subtle paranoia scale (Pa-S) of MMPI questionnaire and total score from a series of analytical thinking tasks. Weak positive correlation correlation was obtained between PETU scores and EQ-40 scores (rho = 0,25 p < 0,05), in line with theoretical assumptions. Factor analysis of PETU questionnaire revealed the existence of a single factor. Cronbach's α coefficent value was 0.78, which proves acceptable internal consistency.
Description: Wydział Nauk Społecznych: Instytut Psychologii
URI: http://hdl.handle.net/10593/8706
Appears in Collections:Prace magisterskie (WNS/IP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michał_Kosakowski_-_Egzystencjalna_Teoria_Umysłu_Konstrukcja_narzędzia_pomiarowego_2013_MYŚLENIE_TELEOLOGICZNE_INTENCJONALNOŚĆ.pdf609.69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.