Prace magisterskie (WNS/IP)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Determinanty akceptacji choroby w stwardnieniu rozsianym (sklerosis multiplex)
  (2017-09-30) Gabińska, Koleta; Ziarko, Michał
  Celem niniejszej pracy było zbadanie jakie determinanty warunkują akceptację choroby u osób dotkniętych stwardnieniem rozsianym. Spośród wielu możliwych wybrano optymizm, sprężystość psychiczną, a także strategie radzenia sobie z chorobą. Akceptacja jest ważnym czynnikiem mającym wpływ na przebieg choroby oraz rokowania. Z tego też względu wydaje się istotne, by zbadać co determinuje pojawienie się jej u osób chorych. Pierwsza część pracy przybliża literaturę przedmiotu. Dokonano przeglądu badań oraz teorii na temat optymizmu, sprężystości psychicznej, jak również akceptacji choroby. Przedstawiono także czym jest i jak się objawia stwardnienie rozsiane. W części badawczej pracy starano się znaleźć odpowiedzi na następujące pytania: czy występuje związek między optymizmem a akceptacją choroby - stwardnienie rozsiane przez człowieka ? Czy występuje związek między wyborem strategii radzenia sobie a akceptacją choroby u osoby cierpiącej na stwardnienie rozsiane? Oraz czy występuje związek między sprężystością psychiczną a akceptacją choroby - stwardnienie rozsiane? W badaniach zastosowano metody kwestionariuszowe, których wyniki posłużyły do przeprowadzenia korelacji między zmiennymi. W ostatniej części pracy próbowano odpowiedzieć na postawione wcześniej pytania oraz dokonać weryfikacji hipotez. Na koniec przedstawiono wnioski wynikające z przeprowadzonych badań.
 • Item
  Egzystencjalna teoria umysłu. Konstrukcja narzędzia pomiarowego
  (2013-12-03) Kosakowski, Michał; Paluchowski, Władysław Jacek
  Egzystencjalna Teoria Umysłu (EToM) jest postulowanym przez J. Berringa mechanizmem odpowiadającym za odnajdywanie znaczenia (ang. meaning) w wydarzeniach codziennego życia. Wykazano iż skłonność do dostrzegania znaczeń koreluje ze skłonnością do empatyzowania. Dotychczasowe badania skupiały się na badaniu przekonań religijnych i obejmowały osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W pracy przedstawiono tworzenie kwestionariusza mającego służyć ściśle do pomiaru funkcjonowania EToM, w populacji osob zdrowych (PETU). W skład próby badawczej weszło 189 studentów (41 mężczyzn, 148 kobiet, średnia wieku wynosiła 22 lata). W celu weryfikacji trafności teoretycznej skorelowano wyniki kwestionariusza PETU z wynikami kwestionariusza Ilorazu Empatii (EQ-40), subtelną skalą paranoi (Pa-S) kwestionariusza MMPI i łącznym wynikiem uzyskanym w serii zadań wymagających myślenia analitycznego. Uzyskano słaby istotny statystycznie dodatni związek wyników PETU z wynikami EQ-40 (rho = 0,25, p < 0,05), zgodnie z założeniami teoretycznymi. Analiza czynnikowa kwestionariusza wykazała istnienie jednego czynnika. Wartość α Cronbacha wyniosła 0,78, co można uznać za wartość akceptowalną.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego