Egzystencjalna teoria umysłu. Konstrukcja narzędzia pomiarowego

Title alternative

Existential Theory of Mind. Designing a measurement tool

Abstract

Egzystencjalna Teoria Umysłu (EToM) jest postulowanym przez J. Berringa mechanizmem odpowiadającym za odnajdywanie znaczenia (ang. meaning) w wydarzeniach codziennego życia. Wykazano iż skłonność do dostrzegania znaczeń koreluje ze skłonnością do empatyzowania. Dotychczasowe badania skupiały się na badaniu przekonań religijnych i obejmowały osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W pracy przedstawiono tworzenie kwestionariusza mającego służyć ściśle do pomiaru funkcjonowania EToM, w populacji osob zdrowych (PETU). W skład próby badawczej weszło 189 studentów (41 mężczyzn, 148 kobiet, średnia wieku wynosiła 22 lata). W celu weryfikacji trafności teoretycznej skorelowano wyniki kwestionariusza PETU z wynikami kwestionariusza Ilorazu Empatii (EQ-40), subtelną skalą paranoi (Pa-S) kwestionariusza MMPI i łącznym wynikiem uzyskanym w serii zadań wymagających myślenia analitycznego. Uzyskano słaby istotny statystycznie dodatni związek wyników PETU z wynikami EQ-40 (rho = 0,25, p < 0,05), zgodnie z założeniami teoretycznymi. Analiza czynnikowa kwestionariusza wykazała istnienie jednego czynnika. Wartość α Cronbacha wyniosła 0,78, co można uznać za wartość akceptowalną.
Existential Theory of Mind (EToM) is a mechanism responsible for preceiving meaning in daily life events, proposed by J. Berring. It has been shown that a tendency to percieve meaning correlates with tendency to empathise. Hitherto, studies were focused on the research of religious beliefes and included surveys done on people with autism-spectrum disorders. The paper presents an attempt to create a questionnaire designed for measurement of ETOM in neurotypical samples (PETU). The study sample consisted of 189 students (41 male and 148 female, mean age = 22 yo). In order to verify theoretical validity, PETU scores were correlated with Empathy Quotient (EQ-40) scores, subtle paranoia scale (Pa-S) of MMPI questionnaire and total score from a series of analytical thinking tasks. Weak positive correlation correlation was obtained between PETU scores and EQ-40 scores (rho = 0,25 p < 0,05), in line with theoretical assumptions. Factor analysis of PETU questionnaire revealed the existence of a single factor. Cronbach's α coefficent value was 0.78, which proves acceptable internal consistency.

Description

Wydział Nauk Społecznych: Instytut Psychologii

Sponsor

Keywords

egzystencjalna teoria umysłu, existential theory of mind, myślenie teleologiczne, theological thinking, intencjonalność, intentionality

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego