Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/876
Title: Ziemia błogosławiona – ziemia przeklęta. Emigracja zarobkowa za Ocean w literaturze polskiej drugiej połowy XIX i początku XX wieku
Other Titles: The blessed land – The cursed land. Overseas emigration for earning purposes in Polish literature of the second half of 19th century and the beginning of 20th century
Authors: Jarota, Sonia, Aleksandra
Advisor: Sobieraj, Tomasz. Promotor
Keywords: Emigracja
Emigration
Chłopi
Peasants
Postkolonializm
Postcolonialism
Stany Zjednoczone
USA
Brazylia
Brazil
Issue Date: 31-Jan-2011
Abstract: Praca poświęcona jest literackiemu ujęciu problemu emigracji zarobkowej Polaków za Ocean w drugiej połowie XIX i na początku XX stulecia, przedstawionemu w dwóch perspektywach badawczych: historycznoliterackiej i antropologiczno-postkolonialnej. Stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jak zmieniał się sposób pisania o chłopskiej emigracji w literaturze przełomu stuleci. Powolna ewolucja nastawienia społeczeństwa do kwestii emigracji zarobkowej i jej chłopskiego bohatera prawdopodobnie znalazła bowiem swoje odzwierciedlenie w ówczesnej literaturze pięknej i mogła wpłynąć na dobór zróżnicowanych form gatunkowych przez kolejnych twórców. Przedmiotem badań są wybrane utwory Henryka Sienkiewicza, Adolfa Dygasińskiego oraz Marii Konopnickiej. Posłużyły one do wskazania zależności pomiędzy gatunkami, po jakie sięgali pisarze, przedstawiając emigrację przełomu wieków .Ramy czasowe pracy obejmują zatem okres od roku 1876, czyli publikacji pierwszych korespondencji Sienkiewicza ze Stanów Zjednoczonych, do roku 1910, kiedy to ukazała się ostatnia część poematu Pan Balcer w Brazylii.Niniejsza rozprawa podzielona została na cztery rozdziały poświęcone kolejno: sytuacji historyczno-społecznej, motywującej zjawisko chłopskiej emigracji za Ocean, oraz trzem formom literackim: listom z podróży, małym formom prozatorskim (noweli i szkicowi wspomnieniowemu), a następnie wielkim formom epickim – powieści i eposowi.
The thesis is devoted to a literal vision of the problem of overseas emigration for earning purposes of Poles in the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century. The vision is presented in two research perspectives: literary-historical and postcolonial- anthropological. It tries to answer the question of how writing about peasant emigration was changing in turns of the century literature. Slow evolution of society’s attitude towards emigration for earning purposes and its peasant hero probably found its reflection in contemporary belles-lettres and might have influenced the following writers’ varied choice of the types of genres. The selected works of Henryk Sienkiewicz, Adolf Dygasiński and Maria Konopnicka are the research objects. They were used to depict a correlation between genres, which were applied by the writers, by presenting turns of the century emigration. The time frames of the thesis date therefore from 1876, so from the publications of the first Sienkiewicz’s correspondences from the USA, until 1910, when the last part of “Mr Balcer in Brazil”, an epic poem, was published. The thesis was divided into four chapters on: a socio-historical situation, which motivated overseas peasant emigration phenomenon, and three literary forms: letters from journeys, small prose forms (novels and memorial sketches) and finally great epic forms (a poem and an epos).
Description: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej: Instytut Filologii Polskiej
URI: http://hdl.handle.net/10593/876
Appears in Collections:Doktoraty (WFPiK)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praca doktorska Sonia Jarota.pdf
  Restricted Access
1.91 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.