Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/8777
Title: Udział społeczeństwa Ziemi Jarocińskiej w powstaniu wielkopolskim i walce o granicę wschodnią Rzeczypospolitej w latach 1918 – 1921
Other Titles: Patricipation of society of Jarocin Land in Greater Poland Uprising and the struggle for the eastern border of the Republic of Poland in the years 1918 - 1921
Authors: Staszak, Jakub
Advisor: Polak, Bogusław. Promotor
Keywords: Jarocin
Powstanie wielkopolskie
Uprising Greater Poland
Wojna bolszewicka
Bolshevik war
Issue Date: 9-Dec-2013
Abstract: Przygotowań do udziału mieszkańców Ziemi Jarocińskiej w walce o niepodległość Polski można upatrywać już w działalności licznych organizacji społecznych na początku XX wieku. Wraz z rysującą się klęską Niemiec w I wojnie światowej pojawiła się polska konspiracja niepodległościowa. Wykorzystano niemiecką rewolucję 1918 roku do opanowania garnizon u jarocińskiego i administracji cywilnej. W Jarocinie powstała pierwsza w Wielkopolsce rada żołnierska pod silnym wpływem Polaków i pierwszy w Wielkopolsce polski oddział wojskowy. Wraz z wybuchem powstania wielkopolskiego oddziały jarocińskie weszły w skład odwodu Dowództwa Głównego. Jarocińskie kompanie walczyły pod Nakłem, Szubinem, Zbąszyniem, Rawiczem, Lesznem, Zdunami. Oddziały jarocińskie weszły w skład 11 pułku strzelców wielkopolskich, późniejszego 69 pułku piechoty w 17 Dywizji Piechoty oraz 6 pułku strzelców wielkopolskich, późniejszego 60 pułku piechoty wielkopolskiej w 15 Dywizji Piechoty, ponadto grupa żołnierzy z jarocińskiego garnizonu weszła w skład Poznańskiego Batalionu Śmierci; w ramach tych oddziałów wzięli udział w wojnie polsko – bolszewickiej. Jednocześnie na terenie powiatu jarocińskiego polskie środowiska niepodłegłościowe systematycznie budowały polską administrację.
Preparations to join struggle for Polish indepedence in Jarocin can be seen already in the activities of a number of social organisations in the early twentieth century. As implied by the defeat of Germany in World War I came to Polish conspieracy. Used the German revolution 1918 to master Jarocin garrison and civilian administration. In Jarocin, the first soldier council in Greater Poland strongly influenced by the Poles and the first in the Greater Polish Polish military unit. With the outbreak of the Greater Poland Uprising troops from Jarocin came part of the Central Command Reserve. Jarocin companies fought the Nakło, Szubin, Zbąszyń, Rawicz, Leszno, Zduny. Military units from Jarocin became part of 11 Greater Poland Rifle Regiment, later 69 Infantry Regiment, in the 17th Infantry Division and 6 Greater Poland Rifle Regiment, later 60 Greater Poland Infantry Regiment in the 15th Infantry Division; also a group of soldiers from the garrison Jarocin became part of the Poznań Battalion of Death; in these troops took part in the Polish – Bolshevik war. At the same time the district Jarocin Polas systematically built enviroment Polish administration.
Description: Wydział Historyczny
URI: http://hdl.handle.net/10593/8777
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jakub Staszak.pdf72.76 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.