Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/878
Title: Samuela ze Skrzypny Twardowskiego „Satyr na twarz Rzeczypospolitej w roku 1640” (b. m. r.). Edycja krytyczna
Other Titles: Samuel of Skrzypna Twardowski “ Satyr na twarz Rzeczypospolitej w roku 1640” (WMD). Critical Edition
Authors: Kusiak, Jolanta
Advisor: Witczak, Tadeusz. Promotor
Keywords: Poezja polska w XVII wieku
Polish poetry in the seventeenth century
poemat satyrowy
satiric poem
satyr (mitologia)
satyr (mythology)
poezja polityczna w XVII wieku
political poetry in the seventeenth century
barok
Baroque
Issue Date: 2-Feb-2011
Abstract: Edycja krytyczna poematu składa się z trzech części: Wstęp, Edycja, Aneksy. Pierwsza- historycznoliteracki wstęp do edycji, omawia: postać Satyra (w mitologii, średniowieczu europejskim, literaturze staropolskiej oraz folklorze, teatrze i ikonografii); gatunek (na tle innych poematów i z pozycji innowacji narracyjnej, co wymagało zrewidowania listy staropolskich i europejskich poematów satyrowych, by ustalić wkład Twardowskiego w jego rozwój); tezy ideowe; historyczne i polityczne tło (zerwanego sejmu, myt morskich, niedawnych wojen, etc.); krytykę obyczajów (trybunał, wojsko, rodzina) oraz zjawiska językowe i retoryczne, odsłaniających artystyczne cechy poematu, od słownictwa do kompozycji, w tym: dedykację, retorykę, narratora, mitologizmy, przysłowia, styl, składnię i wersyfikację. Edycja utworu jest jego transkrypcją z podanymi przyległymi objaśnieniami. Nota edytorska omawia filiacje tekstu i zawiera wykaz koniektur, w słowniku podano znaczenia i sensy staropolskich wyrazów. Część trzecia składa się z dodatków komentatorskich, do których włącza się: aneks ikonograficzny, aneks scenicznych staropolskich kreacji Satyra, bibliografię (w tym listę siedemnastowiecznych wydań tekstu) oraz indeks osobowy. Wprowadzenie zawiera stan badań, poszerzony o odkrycie pierwszej atrybucji autorstwa. Zakończenie podsumowuje rozpoznane wcześniej problemy.
Critical edition of the poem consists of three parts: Introduction, Edition, Appendices.The first literary-historical introduction to editing, discusses: the figure of satire (in mythology, medieval European, old Polish literature and folklore, theater and iconography), species (as compared to other poems and narrative innovation items, which required a revised list of old Polish and European satiric poems, to determine the contribution Twardowski in its development); thesis ideological, historical and political background (broken Diet, myt sea, the recent wars, etc..) critique of manners (the tribunal, military, family) and the phenomenon of language and rhetoric, exposing the artistic qualities of the poem, from the vocabulary of the composition, including: dedication, rhetoric, the narrator, mitologizmy, proverbs, style, syntax and versification.Editing work is his transcription of the adjacent explanations given. Editor's note discusses the descent of the text and lists koniektur, given the dictionary meaning of words and meanings of Old Polish.The third part consists of commentary supplements, which included: kitchen pictorial performing traditional Polish kitchen creations satire, a bibliography (including a list of seventeenth-century editions of the text) and index. The introduction contains the status of research, expanded with the discovery of the first attribution of authorship. Completion summarizes the previously identified problems.
Description: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej: Instytut Filologii Polskiej
URI: http://hdl.handle.net/10593/878
Appears in Collections:Doktoraty (WFPiK)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JolantaKusiak.pdf
  Restricted Access
7.07 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.