Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/8833
Title: Migracje zagraniczne do Polski a problem bezpieczeństwa społeczno-politycznego
Other Titles: International Migrations to Poland and Socio-Political Security
Authors: Adamczyk, Anita
Keywords: migracje
migrations
migracje zagraniczne
international migrations
bezpieczeństwo
security
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Przegląd Strategiczny, 2013, nr 2, s. 219-237.
Abstract: Przedmiotem niniejszego artykułu są rozważania na temat wpływu procesów migracyjnych do Polski na poziom bezpieczeństwa społeczno-politycznego państwa i jego obywateli. Problemu, który od początku lat 90. XX wieku budził wiele emocji, ponieważ dla części polskiego społeczeństwa obecność imigrantów wywoływała niepokój, a w opinii innych była pożądana. Dokonano analizy napływu cudzoziemców do Polski na pobyt stały z podziałem na ich pochodzenie oraz rozmiarów przepływu imigrantów przez polskie granice. Odniesiono się także do konkretnych przykładów demonstracji niezadowolenia Polaków z powodu obecności obcokrajowców. Odwołano się do niekorzystnych zjawisk, które w opinii Polaków pojawiły się wraz z napływem imigrantów i mogły nadwyrężyć poziom bezpieczeństwa. Do nich zaliczono: wzrost przestępczości, nielegalnej imigracji, nielegalnego zatrudnienia i wykupu polskiej ziemi. Analiza tych czterech zagadnień miała na celu zbadanie czy rzeczywiście są one realnym zagrożeniem.
The subject of this article is a reflection on the impact of Polish migration processes on the level of socio-political security of the state and its citizens. This problem aroused much excitement since the early 90s of the twentieth century, because for some part of Polish society, the presence of immigrants caused public concern, in the opinion of others, it was desirable. In the article there is a brief analysis of the influx of foreigners to Poland for permanent residency with the division of their origin and the size of the flow of immigrants across Polish borders. There is also a reference to concrete examples of demonstration of dissatisfaction of Polish people due to the presence of foreigners. Subsequently in this article, it is referred to the adverse phenomena which, in the opinion of Poles, emerged with the influx of immigrants and could put a strain on the security level. These include: an increase in crime, illegal immigration, illegal employment and buying out Polish grounds. The analysis of these four issues was to assess whether they are indeed a real threat.
URI: http://hdl.handle.net/10593/8833
ISSN: 2084-6991
Appears in Collections:Przegląd Strategiczny, 2013, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15. ADAMCZYK.pdf112.57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.