Przegląd Strategiczny, 2013, nr 2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  La protección de la salud como exigencia constitucional
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013) Serrano, Ángel G. Valenzuela; Izurrategui, Julia Guzmán; Luque Guerrero, Cristina R.
  La Constitución española en su primer artículo se configura como un Estado social y democrático de derecho, estableciendo ese rasgo de Social, un régimen de Seguridad Social. En la Constitución española se recoge la protección de la salud como asistencia social, lo que permite que se articule un régimen de protección de la salud, de seguridad social y de prestaciones o servicios sociales. En el Art. 41 de la CE se recoge la garantía de protección a los ciudadanos mediante un sistema de Seguridad Social, pero diferenciándola claramente de la cobertura sanitaria. De nuestro estudio tenemos que exponer que en el art. 41 hay una mención importante cuando hace referencia de que la protección se dirige “a todos los ciudadanos”, junto con el art. 43 el cual menciona que los poderes públicos tienen que hacer cumplir ese derecho individual como medida concreta. Con lo que podemos concluir con que la Constitución garantiza el derecho a la protección de la salud, no el derecho a la salud, y hay unanimidad en considerar que la protección de la salud es el derecho del ciudadano, que alcanza su correlato en la obligación de los poderes públicos.
 • Item
  Łamanie praw człowieka w imię ochrony bezpieczeństwa. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec zagrożenia terroryzmem na początku XXI wieku
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013) Waśko-Owsijczuk, Ewelina
  Zamachy terrorystyczne przeprowadzone 11 września 2001 r. przez organizację Al-Kaida na World Trade Center i Pentagon, zapoczątkowały szereg zmian w polityce bezpieczeństwa USA. Poszerzono uprawnienia władzy wykonawczej, służb specjalnych i policji w zakresie wojny z terroryzmem. Z państwa charakteryzującego się otwartością, przywiązaniem do wolności i swobód obywatelskich, Stany Zjednoczone Ameryki przekształciły się w kraj inwigilujący własnych obywateli. Jak się okazało „policjant świata” sam nie przestrzegał prawa międzynarodowego i stosował tortury wobec osób podejrzanych o prowadzenie działalności terrorystycznej.
 • Item
  Legal Foundations of the Human Right to Peace
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013) Villan-Duran, Carlos
  While most developed States refuse accepting the concept of human right to peace, developing States support civil society organizations’ contribution to the codification and progressive development of the emerging human right to peace. This study focuses on the strong legal foundations of the human right to peace in international human rights law. Therefore, developed States should listen to other States and civil society organizations and join the ongoing codification process of the human right to peace at the UN Human Rights Council.
 • Item
  Trójkąt Weimarski w latach 1991–1999 i jego znaczenie dla bezpieczeństwa europejskiego
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013) Bąk, Maciej
  W artykule przeanalizowano wpływ Trójkąta Weimarskiego na bezpieczeństwo europejskie. Głównym celem jest zwrócenie uwagi na stosunki polsko-niemieckie oraz francusko-niemieckie, które posiadały kluczowe znaczenie dla układu geostrategicznego i geopolitycznego w kontekście europejskim. Forma współpracy państw należących do Unii Europejskiej z Polską stanowi symbol pojednania trzech wielkich narodów europejskich, którego celem by³o spowodowanie by dawny obszar wielkich wojen europejskich przekształcił się w filar bezpieczeństwa kontynentu. Zdaniem autora, państwa należące do Trójkąta Weimarskiego powinny być przykładem w jaki sposób zmniejszyć różnice pomiędzy Europą Środkową a Europą Zachodnią w standardzie życia, zlikwidować lukę techniczno-cywilizacyjną co zapewni pokój i stabilność na całym kontynencie europejskim. Dziś w stosunkach między sojusznikami należy szukać szans w zakresie tworzenia i rozwoju EPBiO/WPBiO, a do wyzwań stojących przed państwami Trójkąta należy polityka wschodnia i polityka energetyczna.
 • Item
  Dążenia Chin do odzyskania pozycji supermocarstwa
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013) Gwiazda, Adam
  Dotychczasowa, globalna ekspansja gospodarcza Chin podporządkowana była i jest nadal odzyskaniu przez to państwo pozycji supermocarstwa. Do niedawna Chiny nie były zainteresowane zmianą istniejącego ładu międzynarodowego. Od kilku lat przywódcy Chin starają się prowadzić aktywną politykę zagraniczną, ukierunkowaną na zmianę globalnych norm i instytucji, która ma przywrócić temu państwu należną mu pozycję we współczesnym świecie. Celowi temu podporządkowana jest także ekspansja chińskich przedsiębiorstw na rynku globalnym oraz propagowanie chińskiego modelu rozwojowego w wielu krajach świata.
 • Item
  Концептальнвіе взглдві политики обеспечения военной
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013) Сарибекович Даллакян, Камо
  После окончания эпохи биполярного противостояния мир отнюдь не был более безопасным. Уровень насилия никогда не достигнет нуля, поскольку он полностью уничтожает организованные насилие в жизни общества невозможно. В этих условиях интересы безопасности национальные государства требуют постоянной приверженности в этой области государственной политики, какова политика обеспечения военной безопасности. Статья новая, теоретический подход к политике обеспечения военной безопасности.
 • Item
  Spis treści
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013)
 • Item
  Subkultura "szalikowców" a bezpieczeństwo imprez sportowych
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013) Zakrzewski, Stanisław
  Ażeby widowisko sportowe było bezpieczne, muszą być spełnione trzy podstawowe warunki: odpowiednio wyposażony stadion, profesjonalnie działające służby porządkowe i właściwie zachowująca się publiczność. Wśród widzów, zwłaszcza meczów piłkarskich, często zasiadają „szalikowcy”. Jest to subkultura, która potrafi być kreacyjna, ale niekiedy jest niebezpieczna, doprowadzając do zakłóceń widowiska sportowego. Walka z nimi, to przede wszystkim egzekwowanie prawa, a także prawidłowo działające systemy zabezpieczenia masowych imprez sportowych. To także współdziałanie policji z różnych państw, bowiem wraz z procesami integracji państw, integrują się także chuligani stadionowi, wywołując coraz częściej problemy przekraczające granice państw.
 • Item
  Migracje zagraniczne do Polski a problem bezpieczeństwa społeczno-politycznego
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013) Adamczyk, Anita
  Przedmiotem niniejszego artykułu są rozważania na temat wpływu procesów migracyjnych do Polski na poziom bezpieczeństwa społeczno-politycznego państwa i jego obywateli. Problemu, który od początku lat 90. XX wieku budził wiele emocji, ponieważ dla części polskiego społeczeństwa obecność imigrantów wywoływała niepokój, a w opinii innych była pożądana. Dokonano analizy napływu cudzoziemców do Polski na pobyt stały z podziałem na ich pochodzenie oraz rozmiarów przepływu imigrantów przez polskie granice. Odniesiono się także do konkretnych przykładów demonstracji niezadowolenia Polaków z powodu obecności obcokrajowców. Odwołano się do niekorzystnych zjawisk, które w opinii Polaków pojawiły się wraz z napływem imigrantów i mogły nadwyrężyć poziom bezpieczeństwa. Do nich zaliczono: wzrost przestępczości, nielegalnej imigracji, nielegalnego zatrudnienia i wykupu polskiej ziemi. Analiza tych czterech zagadnień miała na celu zbadanie czy rzeczywiście są one realnym zagrożeniem.
 • Item
  Utrata bezpieczeństwa żywnościowego jako źródło wewnętrznych konfliktów zbrojnych w Darfurze
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013) Sakson, Anna
  Zgodnie z definicją wypracowaną w ramach ONZ, bezpieczeństwo żywnościowe istnieje gdy ludzie mają nieprzerwanie zapewniony „fizyczny i ekonomiczny dostęp do wystarczającej, bezpiecznej i bogatej w składniki odżywcze żywności”. Artykuł wyjaśnia kształtowanie się koncepcji bezpieczeństwa żywnościowego oraz wyodrębnienie jego trzech wymiarów – tj. międzynarodowego, narodowego i odnoszącego się do gospodarstwa domowego. Celem jest analiza międzyplemiennych konfliktów i wojny domowej w Darfurze w kontekście rywalizacji o zasoby zapewniające bezpieczeństwo żywnościowe mieszkańcom tej sudańskiej prowincji.
 • Item
  Przyczyny powstania globalnego kryzysu finansowego 2008+. Analiza i porównanie wybranych opinii
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013) Walkowski, Maciej
  Autor w prezentowanym artykule skupia się na analizie przyczyn i skutków bieżącego kryzysu finansowego w świecie, znanego jako „kryzys 2008+”. Szczególny nacisk położony został na porównanie argumentów krytyków i zwolenników neoliberalnego kierunku rozwoju współczesnych rynków finansowych. Przybliżeniu podlega zarówno praktyczny jak i teoretyczny wymiar problemu, z ogólnie nakreślonymi propozycjami wyjścia z kryzysu włącznie.
 • Item
  Słowo wstępne
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013) Wociechowski, Sebastian
 • Item
  Teoria stosunków międzynarodowych a filozofia nauki
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013) Gałganek, Andrzej
  Nauka o stosunkach międzynarodowych nie jest pewna swojego statusu jako „nauka” i racjonalne przedsięwzięcie zdolne do wytwarzania wiedzy o świecie polityki międzynarodowej. W długiej dyscyplinarnej historii legitymizacji pola badawczego jako „naukowego” badacze stosunków międzynarodowych importowali wiele stanowisk z filozofii nauki w celu ustanowienia pewnych fundamentów nauki o stosunkach międzynarodowych. Kwestie filozoficzne są zazwyczaj traktowane jako uniwersalne, ponadczasowe i abstrakcyjne w swojej naturze. Filozofia nauki zajmuje się badaniem abstrakcyjnych kwestii logicznych, epistemologicznych i ontologicznych związanych w szczególności z problemem w jaki sposób sądy naukowe są uzasadniane lub strukturyzowane. Niestety, żadne takie pewne fundamenty nie istnieją. Filozofia nauki sama stanowi kontestowane pole badań, w którym nie istnieje konsensus odnośnie właściwych fundamentów nauki. Na jej gruncie ustanowiono co najmniej trzy dobrze uzasadnione stanowiska fundacyjne: instrumentalizm, społeczny konstruktywizm i naukowy realizm. Żadne z nich nie uzyskało powszechnej akceptacji. Artykuł przedstawia napięcia między różnymi filozofiami nauki. Debaty nad „nauką” w stosunkach międzynarodowych podzieliły dyscyplinę w kwestii możliwości ustanowienia naukowych stosunków międzynarodowych. Stanowiska fundacyjne stały się istotnym elementem w sposobie myślenia badaczy stosunków międzynarodowych o swojej pracy naukowej. Podziały między pozytywistami, antypozytywistami i postpozytywistami stały się nieuniknionym rezultatem roszczeń poszczególnych grup badaczy do zajmowania słusznego stanowiska w filozofii nauki.
 • Item
  How Could We Explore the Terrorist Issue?
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013) Wojciechowski, Sebastian
  The problem of terrorism can be analyzed by means of a wide array of research theories and models. There is however a question which of these may be regarded as especially useful to analyze different aspects of terrorism such as its reasons, characteristics and effects. Among concepts or theories which more or less fulfill the above-mentioned requirements, one can mention: chaos theory, decision theory, spatial competition theory, exchange theory, black box theory, theory of disaster, system model, model of billiard balls, core model, asymmetrical model, network model or concept of hybridity.
 • Item
  Ekspansja chińskiego kapitału w Europie - potencjalne szanse i zagrożenia dla Polski
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013) Luzak, Paweł
  Celem artykułu jest analiza szans i zagrożeń, które generuje chińskie zaangażowanie inwestycyjne w państwach Unii Europejskiej, a także możliwości przeciwdziałania jego ewentualnym negatywnym konsekwencjom. Ostatnie lata przyniosły ze sobą wyraźny wzrost zainteresowania przedsiębiorstw z Chińskiej Republiki Ludowej podejmowaniem działalności inwestycyjnej w państwach Unii Europejskiej. Można przy tym zakładać utrzymanie się tej tendencji w najbliższym czasie. Poza korzyściami ekonomicznymi, które generuje chińskie zaangażowanie inwestycyjne, wskazuje się także na pewne zagrożenia z tym związane. Problem ten powinien stać się także obiektem zainteresowania polskich decydentów. Mimo relatywnie niewielkiej dotychczas aktywności chińskich przedsiębiorstw w Polsce, Chiny wydają się być zainteresowane zwiększeniem obecności gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej, Polską traktując jako lidera państw regionu.
 • Item
  Międzynarodowe sądy karne jako instrumenty kontroli przestrzegania fundamentalnych praw człowieka
  (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013) Potyrała, Anna
  Poważne naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego i międzynarodowego prawa praw człowieka doprowadziły w latach 90tych XX wieku do urzeczywistnienia inicjatyw mających na celu ścigania i karanie sprawców takich czynów. Trzy powołane wówczas trybunały karne stały się swoistymi mechanizmami międzynarodowej kontroli post factum nad przestrzeganiem fundamentalnych praw przysługujących jednostce. Zostały zobowiązane przede wszystkim do ustalenia odpowiedzialności i ukarania sprawców zbrodni. W artykule ukazano genezę i istota funkcjonowania, a także efekty aktywności trybunałów karnych na rzecz przywracania wiary w fundamentalne prawa człowieka. Udowodniono, że międzynarodowe sądy karne sprzyjają umocnieniu koncepcji ochrony praw człowieka i bezpieczeństwa definiowanego przez pryzmat jednostek, jednak z uwagi na formalne i rzeczywiste przeszkody w realizacji swych kompetencji, nie przyczyniają się do wzmocnienia rzeczywistej ochrony fundamentalnych jednostki.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego