Subkultura "szalikowców" a bezpieczeństwo imprez sportowych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Subculture of "Scarfers" ("Avid Supporters") and the Safety of Sport Events

Abstract

Ażeby widowisko sportowe było bezpieczne, muszą być spełnione trzy podstawowe warunki: odpowiednio wyposażony stadion, profesjonalnie działające służby porządkowe i właściwie zachowująca się publiczność. Wśród widzów, zwłaszcza meczów piłkarskich, często zasiadają „szalikowcy”. Jest to subkultura, która potrafi być kreacyjna, ale niekiedy jest niebezpieczna, doprowadzając do zakłóceń widowiska sportowego. Walka z nimi, to przede wszystkim egzekwowanie prawa, a także prawidłowo działające systemy zabezpieczenia masowych imprez sportowych. To także współdziałanie policji z różnych państw, bowiem wraz z procesami integracji państw, integrują się także chuligani stadionowi, wywołując coraz częściej problemy przekraczające granice państw.
To make a sport event safe, three basic conditions must be met: suitably equipped stadium, professional security and properly behaving audience. Among the spectators, especially of football matches, there can often be found so-called "scarfers". It is a subculture which members can be creative, but sometimes they are dangerous, leading to distortions of a sporting spectacle. Fighting them is, first of all, to enforce law and to provide properly working security systems for mass sport events. It is also the cooperation of the police from different countries, because along with the integration processes of countries, some stadium hooligans also integrate, causing more and more problems reaching beyond national borders.

Description

Sponsor

Keywords

bezpieczeństwo imprez sportowych, safety of sport events, szalikowcy, Scerfers (Avid Supporters)

Citation

Przegląd Strategiczny, 2013, nr 2, s. 239-252.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego