Przyczyny powstania globalnego kryzysu finansowego 2008+. Analiza i porównanie wybranych opinii

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Causes of Global Financial Crisis 2008+. Analysis and Comparison of Selected Opinions

Abstract

Autor w prezentowanym artykule skupia się na analizie przyczyn i skutków bieżącego kryzysu finansowego w świecie, znanego jako „kryzys 2008+”. Szczególny nacisk położony został na porównanie argumentów krytyków i zwolenników neoliberalnego kierunku rozwoju współczesnych rynków finansowych. Przybliżeniu podlega zarówno praktyczny jak i teoretyczny wymiar problemu, z ogólnie nakreślonymi propozycjami wyjścia z kryzysu włącznie.
In the presented article the author focuses on the causes and consequences of the current financial crisis in the world, known as the “crisis 2008 +”. Particular emphasis was placed on comparing the arguments of critics and supporters of the neo-liberal development direction of modern financial markets. Approximately is both practical and theoretical dimension of the problem, with generally outlined proposals for ending the crisis included.

Description

Sponsor

Keywords

globalny kryzys finansowy, Global Financial Crisis, skutki, causes

Citation

Przegląd Strategiczny, 2013, nr 2, s. 179-198.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego