Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/892
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSmolak, Marek-
dc.date.accessioned2011-02-14T08:19:46Z-
dc.date.available2011-02-14T08:19:46Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72, 2010, z. 3, s. 5-13.pl_PL
dc.identifier.issn0035-9629-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/892-
dc.description.abstractZgodnie z artykułem 190 ust. 3 Konstytucji, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z tym że Trybunał Konstytucyjny może określić inny termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego. Przepis ten nie jest jasny i źle oddziałuje na stosunki między Trybunałem a sądami. Dlatego doniosłą rolę w tym obszarze zagadnień odgrywa argumentacja Trybunału Konstytucyjnego na rzecz odroczenia terminu utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego. Autor wskazuje, że argumentacja ta może być ujęta na trzy sposoby. Pierwszy – deontologiczno-aksjologiczny – polega na wskazaniu, że odroczenie utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego jest uzasadnione ze względu na to, iż chroni/realizuje określone zasady/wartości konstytucyjne bez odniesienia się do jakichś skutków owego odroczenia dla stron postępowania. Drugi sposób uzasadniania – teleologiczno-konsekwencyjny – opiera się na założeniu, że odroczenie przynosi określone skutki dla stron, które to skutki są oceniane dodatnio, ze względu na cele/wartości samego postępowania. Trzeci sposób – mieszany – łączy elementy dwóch wcześniej wymienionych sposobów argumentowania na rzecz odroczenia utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego.pl_PL
dc.description.abstractPursuant to Article 190 clause 3 of the Constitution, judgments issued by the Constitutional Court (Trybunał Konstytucyjny) take effect as of the date when published, although the Constitutional Court may determine a different date as of which a given normative act will cease to be binding. This provision is not explicit and consequently results in differences in the application of law by the Constitutional Court and other courts. Therefore of great importance are the arguments brought up by the Constitutional Court that advocate postponement of the loss of validity of a binding normative act. These arguments are of three types: (i) from the point of view of the deontological- axiological approach it may be argued that the postponement of the date at which a binding normative act shall lose validity is justified because it will protect or provide protection of certain constitutional values regardless any possible consequences of such postponement for the parties of the proceeding; (ii) from the teleologic-consequential point of view, postponement is worthwhile as it generates (the desired) positive consequences; (iii) there are mixed type arguments that combine elements of the two former types of argumentation.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Prawa i Administracji UAMpl_PL
dc.subjectakt normatywnypl_PL
dc.subjectnormative actpl_PL
dc.subjectmoc obowiązującapl_PL
dc.subjectvaliditypl_PL
dc.subjectKonstytucja RPpl_PL
dc.subjectConstitution of Polandpl_PL
dc.subjectTrybunał Konstytucyjnypl_PL
dc.subjectConstitutional Courtpl_PL
dc.titleUZASADNIANIE PRZEZ TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY ODROCZENIA UTRATY MOCY OBOWIĄZUJĄCEJ AKTU NORMATYWNEGOpl_PL
dc.title.alternativeJUSTIFICATION FOR THE POSTPONEMENT BY THE CONSTITUTIONAL COURTpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WPiA)
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2010, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03. MAREK SMOLAK RPEiS 3-2010.pdf51.88 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.