Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/9009
Title: Elitarystyczna versus klasowa teoria demokracji. Próba parafrazy mechanizmu absorpcji elit w teorii Evy Etzioni-Halevy w aparaturze pojęciowej nie-Marksowskiego materializmu historycznego
Authors: Rutkowska, Karolina
Keywords: Eva Etzioni-Halevy
teoria elit
Leszek Nowak
nie-Marksowski materializm historyczny
absorpcja elit
absorpcja regresywna
absorpcja progresywna
elite theory
non-Marxian historical materialism
elite absorption
progressive absorption
regressive absorption
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych
Citation: K. Brzechczyn, M. Ciesielski, E. Karczyńska (red.), Jednostka w układzie społecznym. Próba teoretycznej konceptualizacji (Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, 22). Poznań, 2013, s. 253-272.
Series/Report no.: Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki;22
Abstract: W artykule tym autorka prezentuje główne założenia oraz podstawową terminologię teorii elit demokratycznych Evy Etzioni-Halevy. W dalszej kolejności perspektywa ta zostaje porównana z nie-Marksowskim materializmem historycznym. Jednym z kryteriów tego porównania jest optymalny mechanizm rozwoju społecznego. W nie-Marksowskim materializmie historycznym kryterium to reprezentowane jest przez rozwój społeczny będący wynikiem przegranych rewolucji, natomiast w koncepcji Halevy przez absorpcję elit. Według Evy Etzioni-Halevy absorpcja elit na drodze kooptacji liderów ruchów do istniejącej struktury władzy prowadzi do stabilizacji demokracji i w konsekwencji do pożądanych zmian politycznych. Odmiennie stanowisko przyjęte jest w ramach nie-Marksowskiego materializmu historycznego - wzrastająca skala rewolucji obywatelskich prowadzi zawsze do represyjnych działań wobec obywateli. Co więcej, Nowak używa terminu klasa obywatelska pomijając, przynajmniej w modelu podstawowym teorii władzy, wewnętrzne zróżnicowanie tej kategorii społecznej. Tymczasem Halevy rozróżnia elity (sub-elity) oraz członków ruchu. W konsekwencji, mechanizm rozwoju społecznego na drodze przegranych rewolucji nie może służyć jako podstawa do parafrazy absorpcji elit u Halevy. Jednakże, poprzez konkretyzację podstawowego modelu u Nowaka możliwe jest przedstawienie, przy użyciu aparatury pojęciowej nie-Marksowskiego materializmu historycznego, progresywnej absorpcji będącej kooptacją elity rewolucyjnej przez klasą władców, bez udziału represji względem klasy obywatelskiej.
URI: http://hdl.handle.net/10593/9009
ISBN: 978-83-62243-45-7
Appears in Collections:Artykuły naukowe (IKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K Rutkowska Elitarystyczna versus klasowa teoria demokracji_Próba parafrazy mechanizmu absorpcji elit w teorii Evy Etzioni_Halevy w aparaturze pojęciowej nie-Marksowskiego materializmu historycznego.pdf421.09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.