Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/911
Title: Akcesja Polski do Unii Europejskiej na łamach prasy regionalnej Ziem Zachodnich
Other Titles: Polish accession to European Union in regional daily newspaper’s the West Land of Poland
Authors: Olechowska, Paulina
Advisor: Sakson, Andrzej. Promotor
Keywords: prasa regionalna
regional newspapers
analiza zawartości
analysis of contents
kampania referendalna i informacyjna
referendum and information campaign
Unia Europejska
European Union
Ziemie Zachodnie
West Land of Poland
Issue Date: 14-Feb-2011
Abstract: Rozprawa ma charakter interdyscyplinarny, z pogranicza politologii i medioznawstwa. Przedmiotem badań jest analiza zawartości prasy trzynastu regionalnych dzienników województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego, które ukazały się w okresie od V 2002 – V 2004 (w którym odbywała się rządowa ogólnopolska kampania przedreferendalna oraz działania informacyjne i edukacyjne poprzedzające członkostwo Polski w Unii Europejskiej). Istotne dysproporcje pomiędzy tekstami o charakterze informacyjnym i opiniotwórczym (publicystyka) dowodzą, iż przy opisie zagadnień unijnych prasę regionalną charakteryzował wysoki poziom sprawozdawczości. W materiałach publicystycznych wszystkich 13 dzienników regionalnych Ziem Zachodnich przeważał pozytywny stosunek do integracji Polski do UE. W czasie kampanii informacyjnej dotyczącej akcesji Polski do Unii Europejskiej wykorzystywano przede wszystkim argumenty ekonomicznych korzyści przystąpienia Polski do UE. Liczba publikacji prasowych o tematyce unijnej była skorelowana z kalendarzem ważnych wydarzeń w stosunkach między Polską a Unią Europejską. Po ogłoszeniu wyników referendum akcesyjnego zainteresowanie problematyką unijną w analizowanych mediach uległo jednak wyraźnemu zmniejszeniu. Liczba publikacji na temat UE w okresie przedreferendalnym była prawie dwukrotnie większa niż w okresie pomiędzy referendum a akcesją Polski do UE. Na obszarze przygranicznym, na którym polsko-niemieckie kontakty są codziennością, akcesja stanowiła jeden z wielu instrumentów kształtujących sąsiedzkie stosunki. Publicyści regionalnych gazet byli przekonani, że po 1 maja 2004 roku rozpocznie się nowy etap wspólnych dziejów. Wielokrotnie powtarzano hasło „wspólnoty interesów”.
Dissertation has interdisciplinary character, from borderland of politology and media science. The object of research is analysis of contents of 13.th daily regional newspapers (from three voivodeships: West Pomeranian, Lubusz and Lower Silesian), which was published from may 2002 to may 2004, in the period of government polish campaign before referendum and information operations before polish membership to European Union. Important disparities among texts at the nature information and publicism, that high level of reporting characterized regional press at description of polish accession to EU. In all publicistic materials from 13 journals of regional polish Western Lands in positive attitude prevailed. Introduced data confirm put in this work hypothesis, that first of all, economical arguments of benefits polish accession to EU. The number of press publication was correlated about union topic with calendar of important event in attitudes between Poland and EU. After announcement of result of referendum in analyzed media interest of EU problems has undergone. Number of publication was almost twice bigger before referendum than in period among after referendum but before polnish accesion to EU. Publicists of regional newspapers were convicted, that new period of common history will be started at 1 may 2004. Often repeated motto ‘ communities of interests’. On the border area, where polnish-germans contacts are ordinariness, accession was one of many instruments, which created our relationships.
Description: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/911
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P. Olechowska (rozprawa doktorska).pdf
  Restricted Access
4 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.