Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/913
Title: Współczesny ład polityczno-militarny w Azji Wschodniej w ujęciu teorii geopolitycznych Alfreda Mahana i Juliana Corbetta
Other Titles: The Contemporary Political-Military Order in East Asia in Light of Geopolitical Theories of Alfred Mahan and Julian Corbett
Authors: Bojko, Jerzy
Advisor: Piwnicki, Grzegorz. Promotor
Keywords: Azja Wschodnia
East Asia
ład
order
Mahan
Corbett
Issue Date: 21-Feb-2011
Abstract: Celem rozprawy było objaśnienie sytuacji polityczno-militarnej w Azji Wschodniej we współczesnej fazie globalizacji poprzez pryzmat klasycznych morskich teorii geopolitycznych A.T. Mahana i J. Corbetta. Istotne było ukazanie kształtowania i utrzymywania ładu międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem spraw morskich – kwestii sprawowania kontroli na morzach dla zapewnienia wymiany handlowej i wzrostu gospodarczego, rywalizacji potęg morskich, posługiwania się siłami morskimi jako narzędziami do realizacji celów politycznych. Ważne było określenie wpływu teorii Mahana i Corbetta na obecne koncepcje polityczne w Azji Wschodniej.W rozdziale 1. przedstawiono strategiczne teorie morskie w geopolityce.W rozdziale 2. zaprezentowano podejścia definiujące globalizację Scharakteryzowano rolę flot wojennych jako instrumentów nacisków politycznych.Rozdział 3. poświęcono sytuacji polityczno-militarnej i gospodarczej w Azji Wschodniej na przełomie XX i XXI w. ze szczególnym uwzględnieniem zarysowującego się konfliktu Chiny – USA.W rozdziale 4. opisano czynniki morskie w polityce czterech mocarstw w regionie i rozwój ich strategii morskich. Brano pod uwagę wpływ (lub jego brak) koncepcji Mahana i Corbetta. Przedstawiono hierarchię marynarek wojennych.Analiza wpływu morskich koncepcji geostrategicznych na ład polityczno-militarny w Azji Wschodniej może dostarczać ważnych wskazówek dla określenia przyszłych kierunków rozwoju sytuacji międzynarodowej w regionie.
The aim of this dissertation is to clarify the military and political state of affairs in East Asia in present day globalization stage in the aspects of classic maritime geopolitical theories of A.T. Mahan and J. Corbett. The most relevant issues are the presentation of shaping and maintaining international order with special emphasis put on naval matters such as sea control practiced to secure sea trade and economic growth, maritime powers rivalry, naval forces seen as tools of achieving political goals. Another important issue was to identify the influence of Mahan’s and Corbett’s theories upon present political concepts in East Asia.Chapter 1 constitutes an outline of strategic maritime theories existing in geopolitics.Chapter 2 identifies approaches that define globalization. It includes characteristic of the role of navies being tools of political pressure.Chapter 3 is deliberated to depict political and military and economical situation in East Asia at the turn of 20th-century, including recently emerging American-Chinese collision of interests.Chapter 4 describes maritime e factors in the four powers’ policies in the region and development process of the maritime strategies in which description there has been considered influence (or lack of such) of concepts of Mahan and Corbett on these policies. The chapter also includes the hierarchy of the navies in the region.The analysis of the influence of geostrategic concepts upon the political and military order in East Asia may supply significant directions for defining future international situation development concepts in the region.
Description: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/913
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
J. Bojko Współczesny ład polityczno-militarny w Azji Wschodniej w ujęciu teorii geopolitycznych A.pdf
  Restricted Access
7.09 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.