Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/920
Title: Dyskurs edukacyjny w nauczaniu języka angielskiego dzieci przedszkolnych: studium etnograficzne
Other Titles: Educational discourse in teaching EFL to kindergarten children: an ethnographic study
Authors: Raulinajtys, Anna
Advisor: Siek-Piskozub, Teresa. Promotor
Keywords: Dyskurs
Discourse
edukacja
education
Psychologia
Psychology
Rozwój języka
Language development
Dziecko
Child
Issue Date: 2-Mar-2011
Abstract: Rozprawa doktorska dotyczy dyskursu edukacyjnego w nauczaniu języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i składa się z sześciu rozdziałów. Trzy pierwsze rozdziały mają charakter teoretyczny, dwa kolejne stanowią część empiryczną pracy. Ostatni rozdział zawiera wnioski z przeprowadzonych przez autorkę rozprawy badań oraz implikacje dla dydaktyki języka obcego na poziomie przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. W części teoretycznej pracy zostaje przedstawiona ewolucja pojęcia kompetencji językowej oraz definicja dyskursu wraz z różnymi podejściami do tego zjawiska. Scharakteryzowany zostaje dyskurs edukacyjny, zwany inaczej klasowym, oraz jego struktury i typy. Ponadto, autorka omawia rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny dziecka oraz rozwój kompetencji językowej zarówno w języku ojczystym jak i obcym ze szczególnym uwzględnieniem sfery komunikacyjnej dziecka.
The dissertation describes and explores educational discourse in teaching EFL to Polish kindergarten children and consists of six chapters. The first three are theoretical in nature, whereas the two subsequent constitute the empirical part of the thesis. The last chapter presents conclusions from the conducted study as well as implications for foreign language didactics at the early elementary school and kindergarten level. In the theoretical part, the author presents the evolution of the concept of language competence and attempts to define discourse together with various approaches pertaining to this phenomenon, which leads to the illustration of educational discourse in the EFL classroom, with a keen interest in its nature, goals, structure and types. Moreover, the author discusses child’s development in cognitive, social and emotional domains as well as his/her linguistic growth, with special attention paid to the communicative area.
Description: Wydział Neofilologii: Instytut Filologii Angielskiej
URI: http://hdl.handle.net/10593/920
Appears in Collections:Doktoraty (WA)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anna Raulinajtys - praca doktorska.pdf2.89 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.