Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/921
Title: Czynności podobne do czynności prawnych
Other Titles: Rechtsgeschäftsähnliche Geschäften
Authors: Mularski, Krzysztof
Advisor: Olejniczak, Adam. Promotor
Keywords: Czynności prawne
Rechtsgeschäften
Oświadczenia woli
Willenserklärungen
Czynności podobne do czynności prawnych
Rechtsgeschäftsähnliche Geschäften
Czynności konwencjonalne
Konventionelle Geschäfte
Performatywy
Performativen
Issue Date: 2-Mar-2011
Abstract: Praca analizuje tzw. czynności podobne do czynności prawnych (oświadczenia podobne do oświadczeń woli). Do badań nad takimi czynnościami wykorzystano hipotetystyczny paradygmat metodologiczny. Do sformułowania hipotez dotyczących przedmiotu badań wykorzystano semiotykę, filozofię analityczną, teorię prawa i teorię argumentacji. Przyjęte i uzasadnione hipotezy wyznaczyły definicję czynności podobnych. Czynności podobne do czynności prawnych są to takie czynności konwencjonalne mające charakter performatywu, których reguły sensu nie są konstruowane przez prawodawcę, a z których wytworami prawodawca w określonych okolicznościach wiąże określone skutki prawne. Definicja pozwoliła na wskazanie konkretnych zdarzeń prawnych z KC i KRiO mających charakter czynności podobnych. W dalszej kolejności zbadano możliwość stosowania do czynności podobnych norm prawa cywilnego odnoszących się expressis verbis jedynie do czynności prawnych, względnie oświadczeń woli.
In der Arbeit analisiert man die sog. rechtsgeschäftsähnlichen Geschäften. Die Untersuchungen wurde auf Grund der allgemeinen Hipothesen durchgeführt. Um die Hipothesen zu formulieren, verwert man die Semiotik, die analytysche Philosophie, die Rechtstheorie und die Theorie der Komunikation. Die angenohmenen und begründeten Hipothese gaben die Definition der „rechtsgeschäftsähnlichen Geschäften“. Die rechtsgeschäftsähnlichen Geschäften sind also solche konventionelle Geschäfte, die die Charakter eines Performatives haben, ihren Sinn-Regeln nicht durch Gesetzgeber in Gesetzbücher konstruirt worden und denen durchsetzung der Gesetzgeber bestimmte Rechtsfolgen zuschreibt. Die Definition gab eine Möglichkeit, die bestimmten Rechtsereignissen von ZGB und Familien-Gesetzbuch als rechtsgeschäftsähnlichen Geschäften zu interpretieren. Dann untersucht man, welche Vorschriften, die vörtlich nur Rechtsgeschäften (Willenserklärungen) betreffen, kann man auch auf rechtsgeschäftsähnlichen Geschäften ausbreiten.
Description: Wydział Prawa i Administracji: Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego
URI: http://hdl.handle.net/10593/921
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DOKTORAT_!!!!.pdf
  Restricted Access
2.69 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.