Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/946
Title: Ewaluacja splotowa InfoKultury. Skala dwuważonych ocen
Other Titles: Splice evaluation of InfoCulture. Two-weighted Ratings Scale
Authors: Ubermanowicz, Stanisław
Keywords: ewaluacja
evaluation
metodologia
methodology
badania
research
skala
scale
statystyka
statistic
wskaźniki
indicators
efektywność
effectiveness
strategie
strategies
metody
methods
kwestionariusz
survey
miary
measures
Issue Date: 2005
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Ubermanowicz, Stanisław, Ewaluacja splotowa InfoKultury. Skala dwuważonych ocen, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006.
Abstract: Autor prezentuje teorię i praktykę Ewaluacji splotowej jako model-wzorzec metodologii wartościowania cech lub zjawisk z użyciem narzędzi skalowanych. Opisuje innowacyjne strategie, metody i techniki badania za pomocą Skali dwuważonych ocen, konstruowanej na kryterium konkluzyjności wskaźników. Podaje nowe miary statystyczne, służące m.in. do określania dynamiki i efektywności procesów. Objaśnia implementację, weryfikację i normalizację Kwestionariusza Kultury Informatycznej z instrukcją, jak utworzyć własne narzędzie. Przedstawia zbiór autorskich definicji związanych z ewaluacją.
The author presents the theory and practice of Splice Evaluation as a model of methodology of estimation of features or phenomena using scaled tools. The author describes innovative strategies, methods and techniques of research by means of the Two-weighted Ratings Scale, constructed on the criterion of conclusiveness of indicators. New statistical measures are given, which serve among other things, the determination of dynamics and effectiveness of processes. The author explains implementation, verification and normalisation of InfoCult Questionnaire with an instruction on how to create one's own tool. A collection of the author's own definitions is presented, connected with evaluation.
Sponsorship: Komitet Badań Naukowych
Description: Pakiet oprogramowania InfoCult™ Analyser 1.4 stanowiącego obudowę książki do pobrania ze strony: ewaluacja.amu.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/10593/946
ISBN: 83-232-1608-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EwaluacjaSplotowa.pdf3.28 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.