Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/956
Title: Amerykański system medialny
Other Titles: American system of media
Authors: Miłoszewska, Dorota
Keywords: władza pieniądza
power of money
środki masowego przekazu
mass media system
telewizja
television
radio
radio
Internet
Internet
Issue Date: 15-Apr-2011
Abstract: Artykuł jest poświęcony genezie oraz rozwojowi amerykańskiego systemu medialnego – telewizji, prasie oraz radiu. Wyróżnia się on czterema etapami, które są związane z wielkimi wydarzeniami historycznymi, które stymulowały jego rozwój. Walka o niepodległość, wojna domowa, rewolucja techniczna w przemyśle, rozwój gospodarki rynkowej oraz mocarstwowe i globalistyczne ambicje Stanów Zjednoczonych kształtowały specyficzne cechy dziennikarstwa amerykańskiego, wzorce i metody jego działania, często przejmowane przez inne państwa. W pracy zostały także opisane Nowe Media, jak również nowa forma dziennikarstwa online. Zaznaczono również wpływ Federalnej Komisji Komunikacji oraz jej decydującej roli dla działalności amerykańskich mediów elektronicznych.
The article is dedicated genesis and development american media system - television, press and also radio. Distinguish on it four stages, which be connected with great historical events and stimulated its development. Fight about independence, Home War, Technical Revolution in industry, The development of market economy and the global ambitions of United States, shaped the specific features of american journalism, patterns and methods its working, of taken over by different states. In work, was described a New Media and also new form of online journalism, The Federal Communications Commission and influence on the decisive role for activity of american electronic media system.
URI: http://hdl.handle.net/10593/956
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Amerykański system medialny.pdf202.57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.