Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/958
Title: Nowy Porządek Świata jako polityczna forma globalizacji
Other Titles: New World Order as political form of globalization
Authors: Miłoszewska, Dorota
Keywords: Nowy Porządek Świata
New World Order
koniec historii
end of History
zderzenie cywilizacji
clash of civilizations
Issue Date: 2009
Publisher: Instytut Geopolityki w Częstochowie
Citation: Geopolityka: biuletyn naukowo-analityczny Instytutu Geopolityki Częstochowa, nr 1 (2), 2009, pp. 41-47.
Abstract: Świat po zimnej wojnie stał się skomplikowany, pełen nowych wyzwań oraz zagrożeń. Na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. pojawiła się potrzeba ponownego zdefiniowania porządku międzynarodowego i zarysowania jego struktury – tak, aby po okresie rywalizacji pomiędzy dwoma blokami stworzyć pewien ład międzynarodowy i nie doprowadzić do stanu nierównowagi. Odpowiedzią na te zapotrzebowania była tocząca się na arenie międzynarodowej żywiołowa dyskusja, obejmująca całą dekadę lat dziewięćdziesiątych, w której wzięli udział specjaliści w zakresie polityki międzynarodowej, reprezentujący różnorodne środowiska (naukowe, dziennikarskie, jak i polityczne), a także różne nurty i szkoły teoretyczne. Swoje poglądy i koncepcje przedstawiali oni w bardzo różnych formach – poczynając od monografii, poprzez artykuły w prestiżowych periodykach, do wywiadów i krótkich artykułów na łamach prasy codziennej. Niniejszy artykuł prezentuje dwie teorie pozimnowojenne, na które zdaniem autorki należy zwrócić uwagę, gdyż są one bezpośrednio związane z budową Nowego Porządku Świata oraz wywołały burzliwe dyskusje wśród analityków stosunków międzynarodowych. Jest to teza „końca historii” Francisa Fukuyamy związana z globalnym porządkiem opartym na zasadach liberalizmu gospodarczego oraz teoria paradygmatu cywilizacyjnego Samuela Huntingtona, który dzieli ów porządek na poszczególne cywilizacje, co doprowadza do konfliktów, a także w przyszłości może prowadzić do chaosu na arenie międzynarodowej.
World after cold war became sophisticated, full new challenges and threats. On the beginning of ninetieth XX century was necessity renewed the defining International World Order and scratch of its structure – so that after period of rivalry among two blocks to create one international order and does not allow on state non-balance. The answer of these demands was impulsive discussion, which has place in the international arena, was getting on whole decade 90. XX. They took part in range of international policy, representing varied environments (scientific, journalist, and political) from different theroetical specializations. Their opinions and conceptions represented in very variety forms – beginning from monographies to articles of the prestige periodicals and interviews on columns of everyday press. This article presents two theories after cold war, which Author’ess sentence, one should turn attention because they are connected directly with building of New World Order and was discuss among analysts of international relations. It is the thesis of "the end of history” by Francis Fukuyama – related with global order leaning on principles of economic liberalism and theory of the Samuel Huntington paradigm civilization, dividing it on individual civilizations, which brings to conflicts and it in the future can also lead to chaos on international relations.
URI: http://hdl.handle.net/10593/958
ISSN: 1899-8216
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nowy Porządek Świata.pdf170.3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.