Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/9805
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorZięba, Anna-
dc.date.accessioned2014-01-15T14:32:13Z-
dc.date.available2014-01-15T14:32:13Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationJęzyk. Komunikacja. Informacja, 2011, tom 6, s. 179-185pl_PL
dc.identifier.issn1896-9585-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/9805-
dc.descriptionAbstract (The Language of Press Inside and Outside the Visegrad Group based on Poland and the United Kingdom). The objective of this article is to present the results of a research into cultural differences occurring between the countries con- stituting the Visegrad Group and the other countries from the European Union. The examples concern Polish culture and British culture. The research material comprises front pages of two national dailies, namely “Gazeta Wyborcza” and “The Guardian”. The investigation includes 20 editions of both dailies printed between January and February 2010. The study will be based on traditional content analysis methods. Attention will be paid to the frequency of occurrence of elements, such as articles, themes, section names, adver- tisements and photographs. Also the information on attribution of the texts will be subject to analysis. Moreover, the average size of texts will be established. Finally, the observed differences will be put into the theoretical framework of Edward T. Hall’s division of societies into high-context and low-context cultures. The conclusions will also concern one of Geert Hofstede’s cultural dimensions, namely the dimension of uncertainty avoidance.pl_PL
dc.description.abstractCelem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących różnic kulturo- wych występujących pomiędzy krajami Grupy Wyszehradzkiej a innymi krajami Unii Europejskiej. Przedstawione przykłady dotyczyć będą kultury polskiej oraz kultury bry- tyjskiej. Materiał badawczy stanowić będą pierwsze strony dwóch ogólnokrajowych dzienników: „Gazety Wyborczej” oraz „The Guardian”. Analizie poddane zostanie 20 wy- dań z przełomu stycznia i lutego 2010 roku. Badanie przeprowadzone zostanie za pomocą narzędzi analizy zawartości. Uwagę skupi- my na częstotliwości występowania poszczególnych elementów (m.in. artykułów i poru- szanych w nich tematów, nazw działów, reklam oraz fotografii). Analizie poddane będą również informacje o autorze tekstu. Policzona zostanie także średnia objętość tekstów. Następnie zaobserwowane różnice ujęte zostaną w ramy teorii Edwarda T. Halla dotyczą- cej podziału kultur na wysokokontekstowe i niskokontekstowe. Pod uwagę wzięty zosta- nie również jeden z wymiarów kultury Geerta Hofstedego, mianowicie wymiar unikania niepewności.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherSORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowapl_PL
dc.subjectjęzyk prasowypl_PL
dc.subjectwymiary kulturypl_PL
dc.subjectGeert Hofstedepl_PL
dc.subjectwymiar unikania niepewnościpl_PL
dc.subjectkultury wysokokontekstowepl_PL
dc.subjectkultury niskokontekstowepl_PL
dc.subjectEdward T. Hallpl_PL
dc.titleJęzyk prasy w krajach Grupy Wyszehradzkiej i poza nią na przykładzie Polski i Wielkiej Brytaniipl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Język. Komunikacja. Informacja, 2011, tom 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17-Zięba.pdf1.15 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.