Pracownicze podporządkowanie lekarza

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011-03-01T10:32:04Z

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Working subordination of a doctor

Abstract

Rozprawa doktorska pt. „Pracownicze podporządkowanie lekarza” przedstawia w sposób całościowy zagadnienie podporządkowania pracowniczego lekarza, z uwzględnieniem odrębności wykonywanej przez niego pracy.Zawód lekarza jest powszechnie uznawany jako wykonywanie pracy samodzielnej wymagającej często samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie czynności zawodowych. Jednocześnie nawiązanie stosunku pracy stwarza sytuację podporządkowania lekarza i możliwość realizacji przez pracodawcę uprawnień kierowniczych wobec pracownika. Rozprawa doktorska ma na celu wyjaśnienie wątpliwości, czy pracodawca ma prawo wymagać podporządkowania lekarza - pracownika również w zakresie czynności zawodowych oraz wskazuje, czy istnieją normy prawne, gwarantujące lekarzom zachowanie niezależności zawodowej w stosunku pracy. W pracy dokonano również analizy obowiązków lekarza w ramach stosunku pracy oraz norm Kodeksu Etyki Lekarskiej i przedstawiono ich wpływ na podporządkowanie pracownicze lekarzy. Rozważania podjęte w rozprawie doktorskiej prowadzą do wniosku, że obowiązujące przepisy prawa nie ustanawiają prawnej gwarancji samodzielności zawodowej lekarza w ramach stosunku pracy, lecz umożliwiają pracodawcy realizację uprawnień kierowniczych względem lekarza również w zakresie jego czynności zawodowych. Z tego względu – jak zostało podkreślone w pracy – istnieje potrzeba wprowadzenia prawnych reguł samodzielności lekarza względem kierownictwa pracodawcy, szczególnie w zakresie czynności zawodowych lekarza.
The doctoral thesis entitled „Working subordination of a doctor” shows a complete problem of working subordination of a doctor including individual character of his work. Profession of a doctor is commonly regarded as independent work requiring self-reliant decisions concerning his professional actions. What is more entering into working relation brings about situation of doctors subordination and possibility for employer to realize his managerial rights. The doctoral thesis aims at explanation of doubts in the field of employer’s rights to demand doctor’s subordination according to his professional actions. It shows legal standards giving the doctor professional independence in the working relation.The paper includes analysis of doctor’s duties in the frameworks of working relations and standards of Medical Ethics Code and shows their influence on doctor’s working subordination.Considerations described in the thesis draws to conclusion that binding law does not establish any legal guarantee of professional independence for the doctor in working relation. They are giving employer a power to realize his managerial rights according to the doctor, also in the case of his professional actions. Because of that – as it was showed in the thesis – there is a special need to introduce some legal rules of doctors independence according to the employer management, especially in the frameworks of working actions.

Description

Wydział Prawa i Administracji: Katedra Prawa Pracy i Prawa Socjalnego

Sponsor

Keywords

Lekarz, Doctor, Podporządkowanie, Subordination, Czas pracy, Worktime

Citation

DOI

Title Alternative

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego