Unia Europejska jako uczestnik procesów globalizacyjnych. Wymiar handlowy

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

The European Union as a participant in the globalization processes. The commercial dimension

Abstract

Przedmiotem analizy podjętej w niniejszej pracy są zagadnienia polityczno-społeczne, ekonomiczne i prawne funkcjonowania Unii Europejskiej w zglobalizowanym świecie w wymiarze handlowym w oparciu o WPH. Natomiast zasadniczym celem badawczym jest analiza roli i znaczenia UE jako uczestnika posiadającego stosowny status i siłę oddziaływania na arenie międzynarodowej. Zakres pracy: podmiotowy – zakres badania podjętego w niniejszej pracy ograniczony został do Unii Europejskiej. Zakres rzeczowy materialny: to proces globalizacji oraz handel światowy. Zakres przestrzenny – terytorialny: cały globalny świat. Zakres czasowy od 1990 do 2020 r. Dla realizacji celów przyjęto podział na wstęp, cztery rozdziały i podsumowanie. W pierwszym rozdziale zatytułowanym: Globalizacja współczesnej gospodarki światowej zdefiniowano i omówiono aspekt teoretyczny, kluczowe definicje i zaprezentowano kluczowego uczestnika globalizacji UE. Drugi rozdział: Otoczenie globalizacji zdefiniował otoczenie geopolityczne, społeczno-religijne, polityczne i międzynarodowe. Rozdział trzeci: Wspólna Polityka Handlowa Unii Europejskiej i jej wpływ na globalizację uwzględnił pojęcia i cele WPH, funkcjonowanie Światowej Organizacji Handlu, własność intelektualną. W czwartym rozdziale: Miejsce Unii Europejskiej w zglobalizowanym świecie omówiono aspekt geopolityczny, kulturowy, społeczny i ekonomiczny.
The main focus of the analysis undertaken in this work are social, political, economic and legal issues related to the functioning of the European Union within the context of globalization in the commercial dimension based on the Common Commercial Policy. However, the principal aim of the research is to examine the role and significance of the EU as a participant with an adequate status and power affecting the international arena. The scopes covered in this work: subject – the extent of the study addressed in this work is limited to the European Union. The substantive or material scope: the globalization process and world trade. The spatial or territorial scope: the entire global world. Time range from 1990 to 2020. For the purposes of this work the following structure was adopted: introduction, four chapters and summary. In the first chapter, titled Globalization of the contemporary world economy, the theoretical aspect and fundamental definitions were defined and discussed and the key participant in the EU globalization processes was introduced. Chapter two, Globalization environment, defines the geopolitical, socio-religious, political and international environment. Chapter three, The EU’s common commercial policy and its influence on globalization, concerns the concepts and aims of CCP, the functioning of the World Trade Organization, and intellectual property. The fourth chapter, The European Union’s place in a globalized world, reviews the geopolitical cultural, social and economic aspects.

Description

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Sponsor

Keywords

Unia Europejska, European Union, proces globalizacji, globalization process, handel światowy, world trade, kryzys finansowy, financial crisis, polityka handlowa, trade policy

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego