Opodatkowanie ochrony zdrowia w Polsce

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Taxation of healthcare in Poland

Abstract

Główny cel rozprawy doktorskiej koncentruje się na zweryfikowaniu, w jaki sposób przepisy podatkowe przyczyniają się do realizacji standardów określonych w art. 68 Konstytucji RP, będącym wyznacznikiem konstytucyjnej wartości ochrony zdrowia, znajdując uzasadnienie w koncepcji państwa opiekuńczego. Zagadnienie, utożsamiane zasadniczo z problemem finansowania wskazanych zadań ze środków publicznych, rozpatrywane z perspektywy podatkowej, wpisuje się w ewolucję systemu publicznej ochrony zdrowia. System zwolnień podatkowych dla transferów socjalnych i stosowanie określonych ulg podatkowych wskazuje, że ustawodawca ogranicza zakres preferencyjnych rozwiązań zasadniczo do osób niepełnosprawnych, ignorując potrzeby innych grup pacjentów lub osób, które w wyniku niewydolności publicznej służby zdrowia są zmuszone ponosić dodatkowe wydatki na prywatne leczenie. Odpowiednie ukształtowanie konstrukcji prawnej podatku wpłynąć może na wystąpienie określonych skutków w sferze gospodarczej i społecznej, gdyż podatek jako instrument prawny stwarza możliwość szerokiego oddziaływania na zachowania podatników. Uzasadnia to przyjęcie przez ustawodawcę rozwiązań ukierunkowanych także na realizację zadań niefiskalnych, gdzie motywacja do ich podejmowania wykracza poza finansowanie wydatków publicznych.
The main goal of the doctoral dissertation focuses on determining how tax regulations relating to health protection contribute to the implementation of the standards set out in 68 art. of the Polish Constitution, being the determinant of the constitutional value of health protection, which is justified in the concept of the welfare state. The issue equated with the problem of financing these tasks from public funds, in the tax perspective, is part of the evolution of the health care system. Tax exemption system for social transfers and applied tax breaks indicates that the legislator limits the scope of preferential solutions to people with disabilities, ignoring the needs of other groups of patients or people who, as a result of public insufficiency health care system, are forced to incur additional expenses for private treatment. The appropriate shaping of the legal structure of the levy may contribute to the occurrence of specific effects in the economic and social sphere with the tax as an instrument creating the possibility of a broad impact on the behavior of taxpayers. It justifies the adoption of legislator’s solutions aimed also at the implementation of non-fiscal tasks. The motivation for undertaking the solutions is other than just financing public expenditure.

Description

Wydział Prawa i Administracji

Sponsor

Keywords

opodatkowanie ochrony zdrowia, taxation of healthcare, państwo opiekuńcze, welfare state, polityka podatkowa, tax policy, polityka zdrowotna, health policy, sprawiedliwość społeczna, social justice

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego