PIENIĄDZ W TEORIACH SZKOŁY AUSTRIACKIEJ

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

MONEY IN THEORIES OF THE AUSTRIAN SCHOOL

Abstract

Celem artykułu jest przedstawienie wybranych koncepcji dotyczących pieniądza i polityki pieniężnej formułowanych przez ekonomistów szkoły austriackiej, zaliczanej do tak zwanej teorii heterodoksyjnych. Przedstawiono poglądy tych ekonomistów w kwestii powstania i głównych cech pieniądza oraz opisano jego rolę w teorii cyklu koniunkturalnego, sformułowanej przez szkołę austriacką. Na tle koncepcji szkół głównego nurtu myśli ekonomicznej przybliżono także krytykę interwencji państwa w sferę pieniężną. Szczególną uwagę zwrócono na koncepcję denacjonalizacji pieniądza F. A. Hayeka.
The aim of the paper is to characterise selected issues concerning money and monetary policy that have been formulated by the Austrian School classified as so-called heterodox school of economic thought. First, the views on the origins and features of money and its role in the business cycle are described. Then, on the background of the mainstream theories, the critique of government intervention in that sphere by Austrian scholars is presented, with particular focus on so-called denationalisation of money postulated by F. Hayek.

Description

Sponsor

Keywords

Pieniądz, Money, Szkoła austriacka, Austrian School, Denacjonalizacja, Denationalisation

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 4, s. 131-145

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego