Wykonywanie umów zawartych w zorganizowanym obrocie instrumentami finansowymi

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Performance of agreements concluded in organized trading in financial instruments

Abstract

Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest sposób wykonywania umów zawartych w zorganizowanym obrocie instrumentami finansowymi. Wykonanie umowy w obrocie zorganizowanym, której przedmiotem są instrumenty finansowe obejmuje rozliczenie, rozrachunek oraz zapisanie instrumentów finansowych na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych albo rachunkach zbiorczych. Dopiero taki zapis powoduje przeniesienie praw z instrumentów finansowych na nabywcę. Mimo iż rozliczenie i rozrachunek brzmią jak czynności techniczne, to są to czynności obudowane warstwą prawnych zależności, a ich realizacja możliwa jest tylko dzięki uczestnictwie podmiotów w systemach prowadzonych przez KDPW i KDPW_CCP. W rozdziale 1 scharakteryzowano system depozytowo-rozliczeniowo-rozrachunkowy – kwestie podmiotowe, proces zawierania umów w obrocie zorganizowanym oraz dokonanie zapisu na rachunku papierów wartościowych. Rozdział 2 odnosi się do umowy o uczestnictwo w systemach KDPW i KDPW_CCP i stanowi klasyczną cywilnoprawną analizę umowy. Rozdział 3 koncentruje się na depozycie papierów wartościowych oraz dematerializacji i rejestracji instrumentów finansowych. W rozdziałach 4 i 5 zostały szczegółowo opisane rozliczenie i rozrachunek, a także mechanizmy zabezpieczające wykonanie zobowiązań wynikających z transakcji stosowane przez KDPW i KDPW_CCP. Zagadnienia te do tej pory nie zostały w kompleksowy sposób omówione w literaturze przedmiotu.
The subject of the dissertation is the performance of agreements concluded in organized trading in financial instruments. Performance of a financial instruments transaction in organized trading, includes settlement, clearing and recording securities on individual securities accounts or securities omnibus accounts. Only such an entry results in the transfer of rights arising from the financial instruments to the buyer. Although clearing and settlement might seem to be technical operations, they are accompanied by a number of legal dependencies and their implementation is feasible only through the participation of entities in the systems operated by KDPW and KDPW_CCP. Chapter 1 characterizes the depository-clearing-settlement system – entities, the process of concluding transactions in organized trading, as well as recording securities on a securities account. Chapter 2 covers the participation agreement in the KDPW’s and KPDW_CCP’s systems and provides a classic civil law analysis of the agreement. Chapter 3 focuses on the securities depository and the dematerialization and registration of financial instruments. Chapters 4 and 5 describe in detail the clearing and settlement as well as the mechanisms applied by KDPW and KDPW_CCP for securing the fulfillment of transactional obligations. These issues have not been comprehensively discussed in the literature so far.

Description

Wydział Prawa i Administracji

Sponsor

Keywords

transakcje, transaction, rozliczenie, clearing, rozrachunek, settlement, nowacja rozliczeniowa, novation

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego