PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Title alternative

BOOK REVIEWS

Abstract

Aleksander Stępkowski, Zasada proporcjonalności w europejskiej kulturze prawnej. Sądowa kontrola władzy dyskrecjonalnej w nowoczesnej Europie, Warszawa 2010 (rec. Maria Z m i e r c z a k), s. 223-227; Anetta Breczko, Podmiotowość prawna człowieka w warunkach postępu biotechnomedycznego, Białystok 2011 (rec. Roman T o k a r c z y k), s. 227-231; Czas w prawie administracyjnym, pod red. Jana Zimmermanna, Warszawa 2011 (rec. Eugeniusz O c h e n d o w s k i), s. 231-236; Andrzej Piekara, Jakość administracji w Polsce. Zarys współczesnej problematyki, Warszawa 2010 (rec. Bożena T u z i a k), s. 236-239; Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Marek Mozalewski, Kapitał wysokiego ryzyka, Warszawa 2011 (rec. Jerzy W ę c ł a w s k i), s. 239-241; Badania kapitału społecznego w Wielkopolsce. Diagnoza stanu i perspektywy wzrostu, pod red. Eulalii Skawińskiej, Poznań 2011 (rec. Felicjan B y l o k), s. 241-245; Marcin Wiśniewski, Ocena zdolności kredytowej gminy (rec. Teresa L u b i ń s k a), s. 245-246

Description

Sponsor

Keywords

Recenzja, Review

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74, 2012, z. 1, s. 223-246

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego