Praktyki uprawiania zawodu dziennikarza w środowisku nowych mediów

Title alternative

Practices of the journalism profession in the new media environment

Abstract

Celem dysertacji jest dokonanie opisu charakterystyki przemian, jakie nowe media niosą ze sobą dla praktyki uprawiania zawodu dziennikarza we współczesnym środowisku mediów masowych. Dysertacja stanowi próbę dokonania kompleksowego opisu zjawisk oraz konsekwencji, jakie nowe media niosą ze sobą dla praktyki zawodowej dziennikarzy. Ze względu na złożony charakter podjętej tematyki, realizację głównego celu pracy uzupełniono o dwa cele szczegółowe. Pierwszym było dokonanie opracowania umiejscawiającego zjawisko nowych mediów w historii rozwoju masowych środków przekazu oraz wskazanie ich miejsca we współczesnej sferze publicznej. Bazą teoretyczną dla omówienia historii powstania nowych mediów jest koncepcja determinizmu technologicznego. Nowe media zostały przedstawione jako specyficzne i konwergentne w stosunku do innych mediów środowisko komunikacji, w którym tradycyjnie przypisane role i funkcje aktorów ulegają dezaktualizacji lub rozszerzeniu. Drugim celem szczegółowym było dokonanie charakterystyki zmian w uprawianiu zawodu dziennikarza w nowych mediach. Punktem wyjścia problematyki jest historyczna analiza rozwoju dziennikarstwa w przestrzeni społeczno-politycznej i naukowej, w której uwzględnione zostały role i funkcję, jaką dziennikarz pełnił w przestrzeni społecznej. W dalszej kolejności, na realizacje założonego celu badawczego składa się opracowanie dotyczące przemian w charakterystyce uprawiania zawodu w nowych mediach. Wskazane zostały nowe obszary komunikacji masowej w nowych mediach: zagadnienie dziennikarstwa obywatelskiego, blogosfery i wideo online.
The main purpose of this dissertation is to describe the characteristics of changes that the new media bring for the practice journalism profession in the modern mass media environment. Dissertation is an attempt to make a comprehensive description of these phenomena, such as the consequences that they bring for the professional practice of media workers. Due to the complex nature of the subject taken, the main objective of the work was supplemented with two specific purposes. The first of them assumed the development new media in historical context of the mass media evolution and an indication of their place in the contemporary public sphere. In this context, an analysis of the technological determinants of the emergence of new media has been made. A theoretical basis for discussing the history of the emergence of new media is the concept of technological determinism. The second specific objective is to characterize changes in the area of journalistic profession in new media. The starting point for this problem is a historical analysis of the development of journalism in the socio-political and scientific space. The history and evolution of the profession has been analyzed in context of the roles and functions of the mass media representatives in the social sphere. In the next step, the implementation of the assumed research goal consists of a study on the changes in the characteristics of practicing the profession in new media.

Description

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Sponsor

Keywords

dziennikarstwo, journalism, dziennikarz, journalist, komunikacja społeczna, social communication, nowe media, new media, internet

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego