Anomia jako kulturowy stan społeczeństwa polskiego w czasach nowożytnych praprzyczyną dystopii integracji z Unią Europejską

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Anomie as a cultural state of Polish society in the early modern period – the underlying cause of the dystopia of integration with the European Union

Abstract

W artykule zaprezentowano analizę problemu dotyczącego integracji z Unią Europejską przez pryzmat uwarunkowań historycznych, które mają istotny wpływ na włączenie Polski do obszaru centrum Europy. Założono, że jest to wynikiem podziału ekonomicznego na Europę Zachodnią (kapitalistyczną) i Wschodnią (rolniczą) w XVI wieku. To implikowało odmienność kulturową tych obszarów istniejącą do czasów obecnych w układzie centro-peryferyjnym. Podział ten wygenerowały, stosunki feudalne do II połowy XIX wieku na Wschodzie i kapitalistyczne na Zachodzie. Brak nowoczesnego państwa z jego strukturami administracyjnymi, silnej władzy i armii, mieszczaństwa (burżuazji) oraz nowych prądów religijnych (protestantyzmu) złożyły się na swoistego rodzaju rozwój anomii i dystopii w Polsce. Drugim wątkiem analizy naukowej było zagadnienie zaniechania integracji z Unią Europejską po 2015 roku. W wyniku tego zaistniała możliwość znalezienia się Polski poza centrum cywilizacyjnym Europy Zachodniej. Wizja Polski, jako peryferia Europy jest swoistą anomią i dystopią dla społeczeństwa i państwa.
The article analyzes the issue of integration with the European Union viewed through the prism of historical factors that have played a significant role in Poland being part of central Europe. This has been assumed to stem from the economic division into Western (capitalist) and Eastern (agricultural) Europe in the 16th century, which implied the cultural disparity of those areas and that has lasted until the present in the central and Eastern regions. This division was created by feudal relations in the East and capitalist relations in the West, until the second half of the 19th century. The absence of the modern state with its administrative systems, strong government and army, bourgeoisie and new religious movements, such as Protestantism, all contributed to the development of anomie and dystopia in Poland. The second aspect of this academic analysis is the abandonment of integration with the European Union after 2015. It resulted in the possibility of Poland being ousted from the Western European center of civilization. The prospect of Poland becoming a periphery of Europe is a peculiar anomie and dystopia for the state and society.

Description

Sponsor

Keywords

anomia, dystopia, centrum, peryferia, integracja europejska, Unia Europejska, anomie, dystopia, European Union, integration, reintegration

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne nr 1, 2020, s. 193-228.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego