Analiza bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej w perspektywie zrównoważonego rozwoju. Studium politologiczne

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015-05-28

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Analysis of food security in Poland after its accession to the European Union from a Sustainable Development perspective. A study in Political Science

Abstract

Głównym celem rozprawy jest dokonanie współczesnej analizy bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce. Zamierzenie to autor starał się osiągnąć, na poziomie deskrypcyjnym, poprzez analizę instytucjonalną jednostek odpowiedzialnych za kreowanie bezpieczeństwa żywnościowego oraz analizując społeczną percepcję zagrożeń na podstawie uzyskanych wyników badań. W dysertacji dążono do ustalenia możliwych przyszłych scenariuszy rozwoju bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce podkreślając potencjalne wyzwania i zagrożenia. Starano się dokonać ich eksplanacji poprzez identyfikację oraz hierarchizację negatywnych czynników zagrażających analizowanemu wymiarowi bezpieczeństwa kraju. Dodatkowym celem dysertacji było wskazanie w jakim wymiarze zastosowanie modelu transdyscyplinarnego może ukazać się przydatne w prowadzeniu badań nad bezpieczeństwem żywnościowym. Bezpieczeństwo żywnościowe powinno być kreowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju uwzględniając poziom kultury bezpieczeństwa zarówno młodych ludzi jak i przedstawicieli służb, inspekcji, straży, organizacji pozarządowych oraz szkolnictwa wyższego. W ten sposób uzyskany model badań zintegrowanych, a dokładniej transdyscyplinarnych, przyczynić może się, poprzez swoje ukierunkowanie na przyszłość, do ograniczenia potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa.
The main purpose of the dissertation is the contemporary analysis of food security in Poland. The author tries to achieve that intention, at descriptive level, by analyzing institutional bodies responsible for creating food security as well as studying the social perception of risks on the basis of obtained results. The author sought to identify possible future scenarios for the development of food security in Poland, emphasizing the potential challenges and threats. They were explained through identification and prioritization of negative factors threatening the analyzed country's security. An additional objective of this dissertation was to identify to what extent the use of transdisciplinary model may appear to be useful in conducting research on food security. Moreover food security should be created in accordance with the principles of sustainable development taking into account level of safety culture of both young people and representatives of services, inspections and guards, as well as NGOs and higher education. In that way, such integrated research model can contribute, through its focus on future, to reduce potential security threats.

Description

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Sponsor

Keywords

polityka bezpieczeństwa, security policy, bezpieczeństwo narodowe, national security, bezpieczeństwo żywnościowe, food security, bezpieczeństwo środowiskowe, environmental security, zrównoważony rozwój, sustainable development

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego