Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2017 r. (sygn. I OPS 3/17)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Gloss to the resolution of the Supreme Administrative Court of 9 October 2017 (case no. I OPS 3/17)

Abstract

Złożenie wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty przez osobę uprawnioną w terminie określonym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 169, poz. 1418 z późn. zm. – obecnie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2097 z późn. zm.) skutkuje wszczęciem postępowania administracyjnego również w stosunku do wszystkich pozostałych uprawnionych w rozumieniu art. 3 tej ustawy.
Submission of an application for confirmation of the right to compensation by the entitled person within the time limit specified in Article 5(1) of the Act of 8 July 2005 on the exercise of the right to compensation for leaving the property outside the present borders of the Republic of Poland (Journal of Laws No. 169, item 1418, as amended. – at present: consolidated text in Journal of Laws of 2017, item 2097, as amended) results in the initiation of administrative proceedings also with respect to all other persons entitled within the meaning of Article 3 of that Act.

Description

Sponsor

Keywords

mienie zabużańskie, Bug River property, strona postępowania, party to the proceedings, wszczęcie postępowania administracyjnego, initiation of administrative proceedings, rekompensata, compensation

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2019, nr 9, s. 279-291

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego