Katalizatory zawierające Zn, Nb, Cu, Au dla procesów utleniania wybranych związków organicznych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Zn, Nb, Cu and Au containing catalysts dedicated to oxidation of selected organic compounds

Abstract

Rozprawa doktorska wpisuje się w światowe trendy zmierzające do opracowania nowych i doskonalenia już istniejących katalizatorów procesów utleniania poprzez szczegółową analizę mechanizmów reakcji katalitycznych, a także dokładne badanie roli poszczególnych składników kontaktów w reakcjach utleniania. Celem pracy doktorskiej była synteza i charakterystyka nowych katalizatorów wieloskładnikowych zawierających Au, Cu, Zn i Nb oraz określenie czynników determinujących ich aktywność i selektywność w procesach utleniania wybranych związków organicznych (metanolu, rodaminy B i błękitu metylenowego), ze szczególnym uwzględnieniem zbadania wpływu roli oddziaływania pomiędzy składnikami katalizatorów na ich efektywność w procesach katalitycznego utleniania oraz sposobu oddziaływania katalizatora z utleniaczami. Rozprawa obejmuje cykl 5 publikacji szczegółowo opisujących syntezę i charakterystykę kontaktów z wykorzystaniem różnorodnych i wzajemnie uzupełniających się metod, a także testy aktywności katalitycznej otrzymanych materiałów w procesach utleniania tlenem, jak i w wybranych zaawansowanych procesach utleniania, tj. procesach utleniania z użyciem H2O2 oraz procesach fotokatalitycznych. Testy katalityczne obejmowały zarówno reakcje przeprowadzane w fazie gazowej (utlenianie metanolu), jak i w fazie ciekłej (degradacja barwników organicznych – rodaminy B i błękitu metylenowego).
The PhD thesis fits in with current scientific trends aiming at the development of new catalysts dedicated to oxidation processes by detailed analyses of reaction mechanisms and investigation of the role of components of catalysts in oxidation reactions. The aim of the PhD thesis was to synthesize and characterize new multicomponent catalysts containing Au, Cu, Zn and Nb and to investigate the factors affecting the catalysts activity and selectivity in oxidation of selected organic compounds (i.e. methanol, rhodamine B and methylene blue) with a particular focus on the consideration of the role of the interaction between the components of the catalysts in oxidation reactions, and the nature of interaction between the catalysts surface and oxidants. The thesis is based on five publications describing in details the synthesis and characterization of the catalysts using various and complementary characterization methods, as well as the tests of catalytic activity of the prepared materials in oxidation reactions with the use of oxygen, and selected advanced oxidation processes, i.e. Fenton-like (oxidation with the use of hydrogen peroxide as oxidant) and photocatalytic processes. The tests of catalytic activity of the materials were performed both in gas (methanol oxidation) and liquid (degradation of model organic dyes – rhodamine B and methylene blue) phase reactions.

Description

Wydział Chemii

Sponsor

Keywords

Wieloskładnikowe katalizatory złotowe, oddziaływania pomiędzy składnikami katalizatorów, procesy utleniania tlenem, procesy utleniania nadtlenkiem wodoru, procesy fotokatalityczne, Multicomponent gold catalysts, interactions between components of catalysts, xidation processes with oxygen, oxidation processes with hydrogen peroxide, photocatalytic processes

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego