Mega FTA as a Signal Against Trade Protectionism Focused on the EU and Japan FTA

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Mega-regionalna umowa o wolnym handlu jako sprzeciw wobec protekcjonizmu handlowemu na przykładzie umowy o wolnym handlu między UE i Japonią

Abstract

The research questions of the paper are whether the EU Japan FTA can be a win-win approach or win-lose approach? Moreover what are reasons for the two parties to complete the FTA and which industrial sectors can be mostly profited in both parties? Last, but not least how to esti- mate impacts on the global economy? The hypotheses are FTA can reduce trade protectionism, and the former can generate more economic benefits to the participating countries than latter in the long term based on the trade dynamic group. The research methodology is to use cross sec- tional analysis based on statistic data and information collection as well as trade policy analysis. Additionally, critical analysis of literature and inference analysis are employed. The conclusion of the research is that the EU Japan FTA can generate about 0.76 percent GDP growth to the EU and about 0.29 percent GDP growth to Japan additionally per year next ten years long. Furthermore, it also creates new employment in both parties. Although the EU Japan FTA can create some looser particularly in East Asian economies such as South Korea, China, and Taiwan, their total amount is estimated as very low. In the global economy, the EU Japan FTA can generate much larger gains than lost. As a result, it is not only a win-win approach for the EU and Japan, but also for the whole global economy if it enters into force.
Pytania badawcze omawiane w tym artykule dotyczą tego, czy umowa o wolnym handlu UE z Japonią może być rozwiązaniem korzystnym dla obu stron, czy też wygrana jednej strony oznacza przegraną drugiej, a także analizuje powody, dla których obie strony zawierają umowę o wolnym handlu i które gałęzie przemysłu w obu krajach mogą na niej najwięcej skorzystać. Ostatnią kwestią jest to, jak oszacować wpływ tego porozumienia na globalną gospodarkę. Teza artykułu głosi, że umowa o wolnym handlu może zmniejszyć protekcjonizm handlowy i w długoterminowej perspektywie przynieść stronom dynamicznej grupy handlowej większe korzyści gospodarcze niż protekcjonizm. Metodologia badań polega na wykorzystaniu analizy przekro- jowej w oparciu o dane statystyczne i zebrane informacje, a także analizę polityki handlowej. Dodatkowo zastosowano krytyczną analizę literatury i analizę wnioskowania. W wyniku badań stwierdzono, że umowa o wolnym handlu pomiędzy UE i Japonią może generować dodatkowy wzrost PKB na poziomie około 0,76 procent w UE i około 0,29 w Ja- ponii rocznie przez następne dziesięć lat. Ponadto tworzy nowe miejsca pracy dla obu stron. Chociaż umowa o wolnym handlu UE z Japonią może spowodować pewne straty, szczególnie w gospodarkach Azji Wschodniej, takich jak Korea Południowa, Chiny i Tajwan, ich łączna kwota jest szacowana na bardzo niskim poziomie. W globalnej gospodarce umowa o wolnym handlu UE z Japonią może generować znacznie większe zyski niż straty. Oznacza to, że jeśli umowa ta wejdzie w życie będzie korzystna nie tylko dla jej sygnatariuszy – UE i Japonii – ale także dla całej gospodarki światowej.

Description

Sponsor

Keywords

Mega FTA, trade barriers, global trade rule, free trade, protectionism, mega-regionalna umowa o wolnym handlu, bariery handlowe, reguły handlu światowego, wolny handel, protekcjonizm

Citation

Przegląd Strategiczny, 2019, nr 12, s. 249-270.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego