Algorytmiczne dziennikarstwo w świetle prawa autorskiego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Algorithmic journalism in the light of copyright law

Abstract

Celem niniejszego artykułu jest podjęcie próby odpowiedzi na pytanie czy artykuły prasowe generowane przez sztuczną inteligencję mogą być traktowane jako utwory w rozumieniu polskiego prawa autorskiego. Punktem wyjścia do rozważań jest analiza orzeczenia Sądu Rejonowego z Nanshan z prowincji Kanton w Chinach uznającego za utwór artykuł wygenerowany przez oprogramowanie „Dreamwriter”. Ponadto przedstawione zostały przesłanki decydujące o zakwalifikowaniu materiału prasowego jako utworu w prawie polskim, oryginalność i indywidualny charakter, co znajduje także odbicie w regulacjach unijnych. W artykule zaprezentowany został przegląd wiodących koncepcji dotyczących prawnej kwalifikacji dzieł wygenerowanych przez sztuczną inteligencję z jedynie minimalnym udziałem człowieka, bowiem w dobie obecnych przemian technologicznych może okazać się, że ta wyłącznie ludzka koncepcja autorstwa będzie wymagała rewizji.
The main purpose of this article is an attempt to answer the question whether press articles generated by artificial intelligence can be treated as works within the meaning of Polish copyright law. The starting point for consideration is the analysis of the jurisprudence of the Nanshan District Court in the Guangzhou province of China, recognizing an article generated by the “Dreamwriter” software as a work. In addition, the premises determining the classification of press material as a work in Polish law, originality and individual character were presented, which is also reflected in the EU regulations. The article presents an overview of the leading concepts regarding the legal qualification of works generated by AI with only minimal human participation because in the era of current technological changes it may turn out that the only human concept of authorship will require revision.

Description

Sponsor

Keywords

sztuczna inteligencja, artificial intelligence, utwór, work, artykuł, article, prawo autorskie, copyright law

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2020, nr 10, s. 141-156

Seria

ISBN

ISSN

2299-2774

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego