Czynniki kształtujące liczebność populacji jeża wschodniego Erinaceus roumanicus Barrett-Hamilton, 1900 w środowisku zurbanizowanym

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Factors influencing population abundance of Erinaceus roumanicus Barrett-Hamilton, 1900 in urban environment

Abstract

Populacje jeża wschodniego badano w trakcie trzech sezonów aktywności, w latach 2011 -2013, na pięciu powierzchniach badawczych zlokalizowanych w Poznaniu i bliskiej okolicy, ułożonych w gradiencie urbanizacji. W granicach miasta Poznania położone były 3 powierzchnie miejskie, natomiast powierzchnie podmiejskie wyznaczono w podpoznańskich miejscowościach Kiekrz i Kicin. Wielkość powierzchni była podobna i wynosiła od 48 do 63 ha. Celem pracy było wyłonienie czynników mających wpływ na liczebność populacji jeża wschodniego, scharakteryzowanie jej struktury demograficznej oraz określenie zależności pomiędzy urbanizacją a jakością siedlisk odpowiednich dla tego gatunku. Dane zbierano metodą wielokrotnych złowień oznakowanych osobników (CMR). Liczebność populacji E. roumanicus osiągała najwyższe wartości na dwóch powierzchniach o średnim stopniu urbanizacji. Czynnikiem, który na to wpływał, prawdopodobnie była stała dostępność pokarmu antropogenicznego. Populacje z tych powierzchni cechowały się wysoką przeżywalnością, lepszą kondycją ciała i mniejszym ubytkiem masy ciała podczas zimowej hibernacji, w porównaniu do populacji z powierzchni najbardziej zurbanizowanej. Nie stwierdzono istotnego wpływu śmiertelności drogowej na populacje jeża wschodniego na badanych powierzchniach. Struktura demograficzna była podobna na wszystkich badanych powierzchniach, ze stosunkiem płci bliskim 1:1. Środowiska miejskie oferują jeżom siedliska wysokiej jakości, o czym świadczą stosunkowo wysoka przeżywalność osobników oraz regularny i intensywny rozród. Uzyskane wyniki pozwoliły przedstawić pierwszy opis populacji jeża wschodniego z powierzchni miejskich ułożonych w gradiencie urbanizacji.
Populations of the Northern white-breasted hedgehog were studied in years 2011-2013, during three seasons of activity, at five study sites forming an urbanization gradient. Three urban study sites were located within city of Poznań and two were situated in nearby suburban towns of Kiekrz and Kicin. The size of all the study sites was similar and ranged from 48 to 63 ha. The aim of the study was to investigate factors that influence population abundance of the Northern white-breasted hedgehog, to describe its demographic structure and to define relationship between urbanization and hedgehog’s habitat quality. Catch-mark-release (CMR) methods were used. Population abundance of the Northern white-breasted hedgehog was highest at two study sites in the middle of the urbanization gradient. It was probably influenced by constant availability of anthropogenic food resources. Populations from these sites were characterized by high survival rates, high average body condition, and lower decline in body mass during hibernation relatively to the population from the most urbanized study site. Road mortality did not affect populations of the Northern white-breasted hedgehog from selected study sites. Demographic structure was similar at all study sites and sex ratio was close to 1:1. Urban environment offer high quality habitats for hedgehogs, as evidenced by high survival rates and regular reproduction. Results of this study provide the first description of populations of the Northern white-breasted hedgehog in an urbanization gradient.

Description

Wydział Biologii

Sponsor

Keywords

zasoby pokarmowe, food resources, ekologia populacji, population ecology, przeżywalność, survival, urbanizacja,, urbanization, jakość siedliska, habitat quality

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego