Etapy postępowania przymusowego w administracji względem obowiązków niepieniężnych w prawie Polski i Niemiec

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013-12-02

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Stages of executive proceeding in administration to non-pecuniary obligations in polish and german law

Abstract

Treść pracy dotyczy nie poruszanego jak dotąd szerzej w polskiej doktrynie prawa i orzecznictwie sądowoadministracyjnym tematu etapów postępowania egzekucyjnego w administracji w Polsce i w Niemczech. W założeniu opracowanie ma być próbą wykazania, iż polskie postępowanie egzekucyjne, podobnie jak niemieckie, składa się z trzech etapów. Wszystkie te etapy w prawie polskim odpowiadają zasadniczo budowie postępowania egzekucyjnego względem obowiązków pieniężnych, odmienne są jedynie środki egzekucyjne. W wyniku szerszej analizy wskazanej problematyki należy dojść do wniosku, że postępowania egzekucyjne w Polsce i w Niemczech w drugim i trzecim etapie posiada są zbliżone co do treści, zaś w etapie pierwszym różnią się w sposób zasadniczy. Polskie upomnienie, w porównaniu do niemieckiego zagrożenia środkiem przymusu, jest niezwykle ubogą instytucją procesową i nie zapewnia zobowiązanemu należytej ochrony prawnej.
The dissertation aims to present of stages of executive proceeding in administration to non-pecuniary obligations in polish and german law – an issue not yet discussed in the legal doctrine, or the judgments of administrative courts. The main assumption of the work was, that executive proceeding in Poland, just as in Germany, is composed of three stages. All that stages in polish law correspond in substance with composition of executive proceeding to pecuniary obligations. A wider analysis of the discussed issue shows a high degree of similary of executive proceedings in Poland and Germany in second and third stages, whereas the first stage of executive proceedings in both states differ fundamentally from each other. Polish reminder, compared to german threat of coercive measures, are extremely poor legal institution and does not provide legal protection for the debtor.

Description

Wydział Prawa i Administracji

Sponsor

Keywords

egzekucja administracyjna, administrative enforcement, postępowanie egzekucyjne w administracji, executive proceeding in administration, egzekucja administracyjna w Niemczech, administrative enforcement in Germany, etapy postępowania egzekucyjnego, stages of executive proceeding

Citation

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego